ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Преподаватели от катедра „Хранителни технологии“ на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол участваха в обучението на учители от ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ гр. Сливен, осъществено в рамките на проект  на BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Подготовката на учителите бе свързана с изпълнението на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ на следната тема: „Иновативни техники и технологии в хлебопроизводството“. В рамките на курса обучаемите посетиха производствената база на хранителната компания „Белла България“ в гр. Ямбол.

Comments are closed