СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ НА 18.04.2024 Г.

На 18.04. 2024 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в зала 225 на ФТТ- Ямбол, ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на маг. Светослав Атанасов, на тема: „Изследване на влиянието на микроклиматични параметри на почвата върху цветови признаци на оранжерийни домати с оглед автоматизация на напояването“.

 

Научни ръководители:

проф. д-р инж. Таня Пехливанова-Гочева;

проф. д-р инж. Пламен Даскалов

Comments are closed