СЪОБЩЕНИЕ

В СЪОТВЕТСТВИЕ  С ЧЛ. 5, АЛ. 6 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА ТРУ – СТАРА ЗАГОРА, В СРОК ДО 07.03.2023г. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ СЕМЕСТРИАЛНАТА СИ ТАКСА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ИЛИ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ.

СЪГЛАСНО ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА ТРУ – СТАРА ЗАГОРА СЛЕД ТАЗИ ДАТА СТУДЕНТИТЕ СЕ ОТСТРАНЯВАТ АДМИНИСТРАТИВНО, АКО НЕ СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ.

http://www.uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/Pravila_Za_UD.doc

Comments are closed