СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ НА 21.03.2024 Г.

На 21.03. 2024 г. (четвъртък) от 12:30 ч. в зала 225 на ФТТ- Ямбол,  ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на маг. инж. Никола Емилов Байкалов,  на тема: „Анализ на пусковите режими на котли изгарящи лигнитни въглища, с цел повишаване на тяхната експлоатационна и екологична сигурност“

 

Научен ръководител: доц. д-р инж. Борислав Митков Игнатов

Comments are closed