СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Уважаеми студенти,
В съответствие със заповедта на Ректора на Тракийски университет, занятията до 29.03.2020 ще се провеждат чрез използване на електронни форми за дистанционно обучение.
Във връзка с използването на приложенията за онлайн обучение и необходимостта от непрекъсната комуникация между студентите, преподавателите и служителите от Факултета и в съответствие със заповед № 741/13.03.2020 на Ректора на ТрУ, всички студенти трябва да ползват създадените служебни имейли с разширение @trakia-uni.bg.
Студентите, които нямат създадени такива или имат проблем при използването им, да се регистрират в сайта http://www.trakia-uni.bg/posa с личните си имейли и телефони за получаване на необходимия достъп.
Прилага се формата на пощенските адреси на студентите на университета да бъде следната: ime.familia.NNNN@trakia-uni.bg – където допълнението NNNN е година на постъпване в университета, например ime.familia.2012@trakia-uni.bg за студентите, които са започнали следването си през 2012 година.

След създаването на имейла с разширение @trakia-uni.bg обновете информацията в профила си в електронното обучение (https://edu.uni-sz.bg) с новосъздаденият имейл.

Моля, груповите отговорници да разпространят информацията до всички студенти!
Всички студенти са длъжни да участват при провеждането на учебните занятия!

За допълнителна информация: инж. Светослав Атанасов, svetoslav.atanasov@trakia-uni.bg

                                                                                                                     От Ръководството на ФТТ

Comments are closed