Сборник доклади от конференция ICTTE 2020

Сборникът с доклади от Международна научна конференция "Техника, технологии и образование" ICTTE 2020 е публикуван в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, том 1031: https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/1031/1

Comments are closed