Проведе се традиционната Международна научна конференция “Техника, технологии, образование” – ICTTE 2018

На 18 октомври 2018 година тържествено бе открита  традиционната Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" – ICTTE 2018, организирана от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора.

Откриването на конференцията се състоя от 13.30 часа в зала „Безистен“ на Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол.

Доц.д-р Нели Георгиева – Зам.–декан на факултета откри конференцията, като посочи, че в конференцията участват представители на университети от Азербайджан, Казахстан, Македония, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Чехия и от  България – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Софийски университет, Технически университет – София, Висше военно морско училище – Варна,  Университет „Асен Златаров“ – Бургас, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Медицински университет – Медицински колеж – Пловдив, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, и други структурни звена на Тракийски университет.

Официалното откриване и пленарната сесия уважиха следните гости:

  1. проф. Костадин Костадинов, Ръководител на научно направление "Механика на дискретни системи" в Института по механика към БАН, Мениджър "Интелектуална собственост" в Института по полимери към БАН  и съветник на министъра на образованието и науката.
  2. Илиана Бицова – Зам.-кмет на Община Ямбол
  3. доц. д-р Дарина Заимова – Зам.-ректор на Тракийски университет, Стара Загора
  4. Стойчо Стойчев – Управител на Ямболска търговско-промишлена палата
  5. д-р Елена Багумян – завеждащ отдел „Международно сътрудничество“, Московски държавен университет „М.Ломоносов“ – Русия, филиал Севастопол
  6. проф. Николай Ганев –Технически университет – Прага, Чешка република
  7. представители на Колеж по селско стопанство и технология на храните, Прокупле, Сърбия

Поздравителен адрес от името на Декана на Факултета – проф. д-р Красимира Георгиева, прочете доц. д-р Красимира Добрева – Зам.-декан по „Учебна дейност“. В него се посочват постиженията в научноизследователската дейност, чрез организираните през последните години научни форуми, участието на академичния състав в университетски проекти, резултатите от научните изследвания, новооборудвани лаборатории, научни публикации в реферирани и индексирани научни издания, кариерното развитие на  научно-преподавателския състав и др.

 Пленарната сесия на тема: „Предизвикателства пред развитието на науката и образованието в Европейския съюз“ беше открита с доклада на проф. Костадин Костадинов –  „Предизвикателства към политиците за развитието на науката и образованието в България и ролята на учените и преподавателите – Българската STEM платформа и – SpiCy-MiNT роботизрана технологична платформа“.

Вторият пленарен доклад на тема „Как да адаптираме образователната система към дигиталното поколение“ с автори: проф. Ангел Смирикаров – Ръководител на Център за иновационни образователни технологии към Русенския университет, Координатор на Българския виртуален университет и на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии и чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенски университет. Докладът беше представен на запис, като беше демонстрирана възможността за синхронна връзка с авторите в началото и след доклада.

д-р Елена Багумян представи постиженията в областта на обучението, научната дейност и интеграцията училище-университет-академия на Московския държавен университет „М.Ломоносов“ – Русия, филиал Севастопол.

Първият ден от работата на конференцията приключи с великолепните музикални изпълнения на квартет „Дианополис“ – Ямбол.

На 19 октомври Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" – ICTTE 2018 продължи със заседания по секции.

В рамките на конференцията се проведоха редица съпътстващи събития. Едно от най-интересните беше представяне на дейността на фирмите-партньори на Факултет „Техника и технологии“. Те направиха демонстрации на съвременна техника и технологии, изложби, рекламни материали и презентации пред студентите и участниците в конференцията.

На поканата за тази съвместна инициатива се отзоваха над 20 фирми-партньори: „3DLBGGPRINT“, Мегатрон ЕАД, “Златекс“ – ООД, „SMC БЪЛГАРИЯ“, „Язаки България“ – ЕООД, „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ – ЕООД, „Баланс 37“ – ЕООД, „Иваго България“ – ООД, „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ – АД, „ДИЗАЙН СЪРФИСЕС“ – ЕООД, „Диагалпринт“ – ООД, „Безпилотни обследвания“- ЕООД,  “Петър Йовчев и синове“ – ЕООД, „Стефастик 1“ –  ЕООД, "Белла България"- АД, „Нухелт“ – АД, ДАК-22, „Заира – З.З.“ – ЕООД, „Палиррия България“ – ЕАД, „Български йогурт“ – ООД, „САТКО“- ООД, „Карил и Таня“ – АД, „Златно Брезово“ – ЕООД и др. Маргарита Великова – студентка от четвърти курс, специалност “Технология на храните“  представи  изработени от нея сладкарски изделия.

Успоредно с това, се проведе и Ден на Отворени врати във Факултет „Техника и технологии“, по време на който желаещите ученици да продължат образованието си да се запознаят с професионалните направления, специалностите, лабораториите и оборудването във Факултета.

ОТКРИВАНЕ И ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ“, ICTTE – 2018

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМИ-ПАРТНЬОРИ НА ФАКУЛТЕТА

Comments are closed