Пресконференция  на Ръководството на Тракийски университет

На 12 юни 2019 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, по инициатива на Ректорското ръководство на Тракийски университет  – Стара Загора се състоя пресконференция  на тема „Тракийски университет,  Факултет „Техника и технологии“ – възможности за обучение и реализация.”,  която е част от мероприятията във връзка с  кандидатстудентската кампания 2019.

В пресконференцията взеха участие: проф. двм Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет, проф. дсн Гюрга Михайлова – Зам.-ректор по учебната дейност на Тракийски университет, доц. д-р инж. Нели Георгиева – Декан на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол и г-н Стойчо Стойчев – Председател на Ямболска търговско промишлена палата.

В изказването си проф. Въшин запозна присъстващите с мястото, което заема Тракийски университет – Стара Загора сред университетите у нас. Той подчерта ролята на Факултет „Техника и технологии“ като основно звено в структурата на Тракийски университет, обучаващо инженерни кадри и успешното му развитие през последните години. Проф. Въшин посочи доброто ниво на учебната и научно-изследователската дейности, което нарежда факултета на едно достойно място сред структурите на университета. Ректорът обърна внимание на  необходимостта от задълбочаване на връзка с бизнеса при обучението  на инженерите с висше образование и значението за  професионалната им реализация.

Проф. Михайлова запозна медиите с кандидатстудентската кампания, която стартира на 3.06.2019  и протича успешно към момента във всички звена на Тракийски университет. Проф. Михайлова отбеляза, че Факултет „Техника и технологии“ ежегодно приключва кандидатстудентския прием с изпълнена държавна поръчка, без незаети места.

Деканът  на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол доц. д-р инж. Нели Георгиева благодари на ректорското ръководство за подкрепата в ежедневна работа и при реализиране на стратегията за развитие на факултета. Доц. Георгиева благодари на местната власт, в лицето на г-н Славов за подкрепата, която оказват за популяризиране дейността на факултета. В изказването си тя направи кратка ретроспекция за пътя, който учебното заведение е извървяло през годините. От Учителски институт, създаден през 1964 г. с една специалност „Механизация на селското стопанство”, до днес когато за настоящата учебна година във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма се обучават в 7 специалности над 700 студенти, в ОКС „магистър“ в 16 специалности над 100 студенти и 11 докторанти по 8  докторски програми.

Доц. Георгиева запозна медиите с формите на обучение във Факултета в „бакалавърска“, „магистърска“ и „докторска“ степен, със специалностите, с допълнителната квалификация, която могат да получат студентите успоредно с обучението във висшето училище, както и с възможностите за реализация на завършилите инженери във всички сфери на индустрията.

г-н Славов благодари на Ректора за високата оценка, която ръководството на университета дава на Факултет „Техника и технологии“. Той подчерта, че местната власт работи в добър синхрон с деканското ръководство в усилията за популяризиране на Факултета на местно и регионално ниво. Кметът припомни, че заедно с академичния състав работи отдавна за неговото утвърждаване и преобразуването на учебното заведение във факултет и декларира, че ще продължи и в бъдеще да подкрепя инициативите на факултета, включително при реализиране на проекта за саниране на сградата. Обръщайки се към проф. Въшин, г-н Славов подчерта, че ще разчита на ръководството на университета и в бъдеще да запази мястото, което факултетът заема в структурата на Тракийски университет като звено, обучаващо технически кадри (включително и IT специалисти), тъй като в ямболския факултет вече има изградени такива традиции.

Г-н Стойчев отбеляза с голямо удоволствие, че Факултет „Техника и технологии“ има пълната подкрепа на университетско ръководство и получената висока оценка за дейността на учебното заведение. Той приветства организирането и провеждането на срещи в такъв формат между ръководствата на университета, факултета, местната власт и бизнеса и необходимостта и възможностите от задълбочаване на връзките с бизнеса.  

СЪБИТИЕТО В МЕДИИТЕ:

Ера ТВ

Yambolnews

Делник

Диана Кабел ТВ – 12.05.2019

GLASBG

Фокус информационна агенция

Sliveninfo

Comments are closed