Участие на преподаватели от ФТТ по проект на ИА „Автомобилна администрация“

     В продължение на две седмици екип преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол взе участие в дейности по проект BG05SFOP001-2.006-0015-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ПЪТЕН КОНТРОЛ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

     В периода от 2 до 13 декември преподавателите от факултета предложиха иновативно теоретично и практическо обучение за управление на МПС по безопасен начин при минимален разход на гориво и опазване на околната среда, в съответствие с изискванията на Европейските директиви. Участие взеха 95 служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Сертификати на успешно преминалите обучението бяха връчени от г-н Станко Иванов – Началник на отдел "Правоспособност и професионална компетентност", дирекция "Пътни превозни средства и водачи", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Comments are closed