Представяне на възможностите на рамковите програми на ЕС в ТрУ

На 1 август 2019 г. в заседателна зала „проф. д-р Димитър Димов“ на Тракийски университет – Ст. Загора  се проведе среща с участието на доц. Евгени Евгениев, отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката. Събитието протече при голям интерес, както от страна на академичната общност на висшето образование, така и на широката общественост на гр. Стара Загора в лицето на представители на бизнеса, неправителствените организации, сдружения и други. Основният фокус на срещата бе поставен върху Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г. Представен беше анализ на конкурентоспособността на българската наука в Хоризонт 2020, рамката на бъдещата Хоризонт Европа, както и съществуващите партньорства между наука и бизнес в България и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021-2027 г.

Повече информация можете да намерите в презентациите  H2020 

                                                                                                                            HEurope  

                                                                                                                           NEXT

Comments are closed