Покана за публична защита на докторска дисертация на Таня Енчева Пенчева

На 15.10. 2021г. от 11:00 часа в зала 225 на ФТТ- Ямбол, ще се проведе публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на докторант маг. инж. Таня Енчева Пенчева, с тема на дисертационния труд  „Изследване на процесите на проектиране на горно облекло от трикотажни платове“ по докторска програма “Технология на шевното производство“ към катедра „Машинно инженерство“.

Comments are closed