Обява за конкурси за АД “асистент” към катедра МИ

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност асистент за нуждите на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол

 

Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство:

1. Асистент по „Двигатели с вътрешно горене“ към катедра „Машинно инженерство“ – един;

2. Асистент по „Механизация и електрификация на растениевъдството“ към катедра „Машинно инженерство“ – един.

 

Кандидатите за участие в конкурсите за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научния отдел на факултета:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство.

 

Всички конкурси са със срок 2 месеца от публикуване на обявата.

 

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 111 (2805)/11.05.2020 г.

 

Срок за подаване на документи: до 11.07.2020 г.

 

За справки и документи: ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181

Comments are closed