ОБУЧЕНИЕ ПО НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

От летен семестър на учебната 2022-2023 година във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол стартира обучение по магистърска програма „Виртуални технологии“, което се организира в изпълнение на дейностите по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийски университет, УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“, Договор № BG05M2OP001-2.016-0009-C01. В обучението са включени преподаватели от Тракийски университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Института за информационно управление на технологиите (IMI), Технологичен институт в Карлсруе (KIT), Германия. Обучението е с продължителност три семестъра, на български и английски език.

Специалността „Виртуални технологии“ предлага придобиване на инженерни компетенции, съобразени с изискванията на Индустрия 4.0, както и засилено прилагане на практическа и самостоятелната работа на обучаемите като реализация на проблемно-ориентираното обучение. В учебния план са включени дисциплини, даващи знания и умения в областите на индустриалния „Интернет на нещата“ (IIoT); Интернет на енергията (IoE); интелигентните мобилни приложения (Mobile applications); облачните технологии (Cloud computing); добавената и виртуална реалност (Augmented Reality/Virtual reality); хоризонталната и вертикална системна интеграция (технологии, позволяващи индивидуализиране на продуктите и гъвкавост); обработката на големи обеми данни чрез интелигентни алгоритми (Big data); интелигентните сензори (Smart sensors); адитивни технологии (3D printing); киберсигурността (Authentication and fraud detection); подобрените интерфейси човек-машина (Advanced human-machine interfaces).

Иновативно в магистърската програма е предвидено изучаване на програмния език Python, който ще се използва като основа за дисциплините от специализиращото обучение. В последния семестър на обучение е планирано разработване на самостоятелни или съвместни студентски проекти, където студентите ще приложат на практика придобитите знания и умения в среда на виртуална реалност. Завършването на тази специалност дава компетенции в най-съвременните направления на IT и дипломираните магистър-инженери могат веднага да се реализират.

По магистърската програма могат да се обучават студенти завършили ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ от професионално направление (ПН) 5.4 «Енергетика», ПН 5.2. «Електротехника, електроника и автоматика», ПН 5.3. «Комуникационна и компютърна техника» и ПН 4.6. «Информатика и компютърни науки».

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОНЛАЙН И НА МЯСТО В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ (РЕКТОРАТ-ЗАПАДЕН ВХОД, СТАИ 200, 201 И 201-А) ДО 31 ЯНУАРИ 2023 Г.

 

!!! Кандидатствай онлайн: http://www.uni-sz.bg/онлайн-регистрация-за-кандидатстване/ !!!

 

Comments are closed