Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – финансиране трета година 2021 г.

Обява

Тракийски университет, Стара Загора обявява процедура за подбор на  участници в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – финансиране трета година на програмата.

Бенефициенти по програмата са: 

  • "Млади учени"–лица, извършващи научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър",  но не повече от 10 години след придобиването.
  • "Постдокторанти” – учени, които са придобили първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването.

Класираните и назначени по програмата бенефициенти трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницииите „млад учен“ и „постдокторант“ съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания. Други изисквания към вида и времетраенето на договорите са посочени в указанията от МОН.

Кандидатите подават документи в Научните отдели на факултетите от които са в срок от 8.02.2021 г. – 22.02.2021 г. до 16 ч.

Kъм страницата за подаване на документи

Comments are closed