Конкурси за прием на редовни докторанти

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, към Тракийски университет – Ст. Загора,

обявява конкурси за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2022-2023 г. съгласно Решение № 363 на Министерския съвет от 01.06.2022 г. по следните докторски програми:

Области на висше образование, професионални

направления и докторски програми

 

Редовна форма на обучение

5. Технически науки

 

5.1. Машинно инженерство

 

Технология на шевното производство

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

 

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

1

5.4. Енергетика

 

Отопление , вентилация, климатизация

1

5.12. Хранителни технологии

 

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

Технология на храните

1

 

ОБЩО за ФТТ:

 

5

 

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” брой 63/ 06.08.2022г.

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до декана за участие в конкурса с избор на чужд език за изпит по него (по образец от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета;

2. Автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за връзка;

3. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, или академична справка за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал или нотариално заверено копие);

4. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

5. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

6. Кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование”. Кандидатите прилагат и решението на комисията:

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област;

8. Документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с РМС №373 от 22.04.2021 г.;

Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ.

Подаване на документи в: Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181;

 

Линк към сайта на ТрУ

http://www.uni-sz.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/

Comments are closed