Във Факултет „Техника и технологии“ продължава онлайн обучението на студенти и курсисти

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Защита на дипломна работа на тема: "Разработване на учебно пособие за специалност "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия" с приложение на добавена реалност"; магистърската програма "Мултимедийни компютърни системи и услуги"; дипломант Таня Борисова; научен ръководител: доц. В. Стойкова; консултанти: доц. З. Казлачева, ас. К. Виденов

СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Курс „Периодично обучение за водачи на МПС“

Comments are closed