!!! ВАЖНО !!!

Студентите от всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение да платят таксите за обучение в срок до 20.10.2020 г.
При невъзможност за еднократно плащане да подадат заявление до Декана за разсрочено плащане.
Студентите, които не са платили таксата си в посочения срок ще бъдат отстранени.

Comments are closed