Стипендии

   Във връзка с предоставяне на стипендии по ПМС № 90 за летния семестър на уч. 2015/16г. могат да кандидатстват всички студенти, в редовна форма на обучение и държавна поръчка, с успех от предходните два семестъра (за 1 курс от 1-я семестър) не по-нисък от 4,00 и положили успешно всички изпити по учебен план.

Необходими документи:

  1. Молба-декларация по образец /можете да изтеглите от сайта на университета или да закупите от ксерокса в основното звено/;(за допълнителна информация и изтегляне)

  2. Уверение за студ. положение и успех от предходните два семестъра (за 1 курс от 1 семестър) /можете да закупите от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;

  3. Уверение за учащи се братя и сестри или съпрузи;

  4. Удостоверения и др. документи за брутните доходи за предходните 6 месеца (от 1.08.2015 г. до 31.01.2016 г. или от 1.09.2015 до 30.02.2016), с подпис на ръководител, печат и адрес на фирмата;

  5. Копие на акт за сключен граждански брак (за семейни студенти); акт за смърт (за починал родител); акт за развод; акт за раждане на деца, решение на ТЕЛК за инвалиди и др.

  6. Документ от Бюрото по труда /за неработещ родител/;

  7. Документ за получени пенсии за предходните 6 месеца , издаден от НОИ;

  8. Удостоверение от Уникредит Булбанк /може и копие/ с IBAN и ЕГН на студента.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента !

Студенти, непредставили документи за доходи, не се допускат до класиране. Класирането се извършва по основни звена, съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

Срок за подаване на документи до 25.ІІІ.2016 г.

Място на подаване на документи:

Ректорат – Студентски град Стая 213

Медицински факултет  – стая 4 в Морфоблока

Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, стая 236

Филиал – Хасково Отдел „Стипендии”

ЗАБЕЛЕЖКА:

За стипендия без класиране се приемат решения на ТЕЛК със 70 и над 70% трайни увреждания.

Студентите, работили в чужбина през последните 6 м., задължително декларират получените от тях доходи.

Семейните студенти се считат за отделно домакинство.

За неработещ родител се изисква документ от Бюрото по труда с регистрация за предходните 6 месеца и получените от него обезщетения, или документ за размера на получените пенсии /ако е пенсионер/.

За собствениците на частни фирми се издава документ за облагаемия доход на фирмата.

Клетвени декларации, заверени от нотариус, се приемат само с деклариран в тях доход. Документи и клетвени декларации с нулев доход не се приемат.

Доходите на лице, работещо в чужбина, се удостоверяват с документ в съответната валута. При укриване на доходи или представяне на документи с невярно съдържание виновните лица носят наказателна и административна отговорност и се отнема правото на стипендия до края на обучението.

Заповед на Ректора

Разпределение на стипендиите по основни звена

Leave a Reply