Стипендии

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с предстоящото отпускане на стипендии за летния семестър на учебната 2018/2019 г., Ви съобщаваме следното :

За стипендия могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка /без платено обучение/, с успех от предходните два семестъра /за първи курс – с успеха от зимния семестър на учебната 2018/2019 г./, който да е не понисък от 4.00 при условие, че са успешно положени всички изпити по учебен план.

Необходими документи за стипендия по успех:

  1. Заявление -по образец 1 и/или 2/можете да ги изтеглите от сайта на ТрУ /, като Заявление 1 се отнася за основния вид стипендия във всички звена, Заявление 2 – за специалности от приоритетни професионални направления /само в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/;
  2. Уверение за студ.положение и успех /от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;
  3. Удостоверение от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН на студента;

Стипендии за значими постижения този семестър няма да се отпускат.

Необходими документи при кандидатстване за социална стипендия:

  1. Заявление 1; акт за смърт /за починал родител/; акт за раждане на деца; решение на ТЕЛК за студенти или други членове на семейството на студента с трайни увреждания; други документи, които може да са основание за отпускане на социална стипендия.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Класирането ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила и квоти.

 

                                 Срок и място за подаване на документи : 13.III.2019 г. – 29.III.2019 г. 

Ректорат – Студентски град

Стая 213

Медицински факултет

Зала 4 (Морфоблок)

Факултет „Техника и технологии”Ямбол

Стая Студентски съвет

Филиал – Хасково

Отдел „Стипендии”

Файлове за итегляне:

Квоти

Заповед на Ректора

Правила

Заявление 1

Заявление 2

Заявление – приложение 

Leave a Reply