Общо събрание

Общото събрание на Тракийски университет се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор, преподаватели на основен трудов договор в МБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД, на административен персонал, на студентите и докторантите от всички негови звена.

В Общото събрание се включват всички хабилитирани лица на основен трудов договор в университета и те представляват не по-малко от 70% от състава му. Представителите на студентите и докторантите са не по-малко от 15%, на нехабилитираните – до 13%, а останалите са от административния персонал.

Представителите на студентите и докторантите в Общото събрание от основните звена като бройки се определят пропорционално на общия брой студенти и докторанти, обучаващи се в съответното звено. От всяко звено в Общото събрание се включва минимум по един студент. Организирането на избора на студентите, представители в ОС на Университета за всеки мандат става от Студентския съвет. В началото на всяка учебна година на мястото на завършилите, отпадналите или прекъснали студенти, включени в състава на ОС, се избират нови членове.

Нехабилитираните преподаватели от всяко основно звено избират своите представители в ОС. Броят им за съответното звено се определя от АС. От всяко основно звено в състава на ОС се включва минимум по един нехабилитиран преподавател.

Представителите на административния персонал се определят както следва: по един от всеки факултет, един от ректората, а останалите се определят с решение на Академичния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – доц. д-р Димитър Петков Петков, дм

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – доц. д-р Веселина Георгиева Иванова

 

Отчет за дейността на ръководството на Факултет "Техника и технологии" за периода 01.2016-30.12.2016г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет "Техника и технологии" за периода 01.2012-15.12.2015г.

 

Comments are closed