Общо събрание

Членове на Общото събрание са всички преподаватели, които работят на основен трудов договор във Факултет „Техника и технологии“- Ямбол, представители на административния персонал,  студентите и докторантите.

Членовете на академичния състав са не по-малко от 70 %, на студентите и докторантите  – не по-малко от 15 % и на служителите – до 10 % (останалите) от състава на Общото събрание. Членовете на ОС, които са от квотата на административния персонал и на студентите и докторантите се определят чрез избор (с явно или тайно гласуване) на събрания на съответните категории. Организирането на събранията на административния персонал става от Декана, а на студентите от Студентския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Факултет „Техника и технологии“- Ямбол – доц. д-р Таня Пехливанова-Гочева

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Факултет „Техника и технологии“- Ямбол – доц. д-р Петко Цанков

Отчетен доклад за дейността на ръководството и академичната общност на факултет „Техника и технологии“ за периода 01.01.2020 г. – 01.09.2021 г.

                    Протокол

Отчет за дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2016 – 12.2019 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2018 – 30.12.2018 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2017 – 30.12.2017 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет "Техника и технологии" за периода 01.2016 – 30.12.2016 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет "Техника и технологии" за периода 01.2012 – 15.12.2015 г.

 

Comments are closed