Общо събрание

Общото събрание на факултета се състои от членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. В Общото събрание се включват всички хабилитирани лица на основен трудов договор във факултета. Членовете, представляващи академичния състав са 84 на сто от състава на Общото събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са 15 на сто от състава на Общото събрание; членовете, представляващи административния персонал, са 1 на сто от състава на Общото събрание, като имат поне един представител (2) Представителите на Общото събрание от предходната алинея се избират от общи събрания на представляваните общности или се провеждат нарочни избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Факултет „Техника и технологии“- Ямбол – доц. д-р Таня Пехливанова-Гочева

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Факултет „Техника и технологии“- Ямбол – доц. д-р Петко Цанков

 

Отчетен доклад за дейността на ръководството и академичната общност на факултет „Техника и технологии“ за периода 01.01.2020 г. – 01.12.2023 г.

Отчетен доклад за дейността на ръководството и академичната общност на факултет „Техника и технологии“ за периода 01.09.2021 г. – 01.12.2022 г.

Отчетен доклад за дейността на ръководството и академичната общност на факултет „Техника и технологии“ за периода 01.01.2020 г. – 01.09.2021 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2016 – 12.2019 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2018 – 30.12.2018 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2017 – 30.12.2017 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет "Техника и технологии" за периода 01.2016 – 30.12.2016 г.

Отчет за дейността на ръководството на Факултет "Техника и технологии" за периода 01.2012 – 15.12.2015 г.

 

Comments are closed