ТХ

Технология на храните

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър";
Професионална квалификация "Инженер-технолог"

 

Факултет „Техника и технологии“ предоставя висококачествено висше образование в областта на хранителните технологии. Основната цел на обучението по специалност „Технология на храните” е да подготвя високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти за нуждите на хранителната индустрия. Обучението по специалността се осъществява в редовна и задочна форма, и двете с продължителност 4 години (8 семестъра).

  

За подготовката на студентите е осигурен необходимия квалифициран академичен състав, непрекъснато обогатяващи се и модернизиращи се лаборатории и учебни зали, въвеждане на иновации в учебната и научна дейност. Използват се съвременни интерактивни средства и методи за представяне на знанията. Нашите студенти имат възможност да се обучават и провеждат стажовете си в много европейски университети.

  

Създадени са много ползотворни връзки с водещи фирми и потребители на кадри от хранителната индустрия. Осигурява се обучение в реални производствени условия, както и условия за професионална реализация на студентите и докторантите от направлението.

Специалност „Технология на храните“ дава възможност на завършилите студенти да се реализират в почти всички подотрасли на хранителната и ароматно-вкусовата промишленост: зърносъхранение, зърнопреработване, хлебопроизводство, производство на хлебни, сладкарски и макаронени изделия, в областта на месодобива и месопреработката, в добива и преработка на птиче месо, преработката на мляко в млечни продукти и тяхното съхранение, маслодобивната, маслопреработваща, етеричномаслената и парфюмерийно-козметичната индустрия, в областта на производството на стерилизирани плодово-зеленчукови консерви, сокове, концентрати, замразени и сушени плодове и зеленчуци.

 

С придобитите знания и умения, дипломираният инженер-технолог по “Технология на храните”, може да изпълнява ръководни и технологични функции във фирми за производство на храни; да се реализира като мениджър по качеството; ръководител на лаборатории за химико-технологичен и микробиологичен контрол; ръководител или експерт в екипи за разработване на нови продукти и технологии; да организира собствен бизнес за производство на храни.

Завършилите бакалавърска степен по „Технология на храните“ могат да продължат обучението си във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и да повишат квалификацията си в изключително актуалната и значима магистърска програма по „Безопасност и качество на храните“.


УЧЕБЕН ПЛАН
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

РЕКЛАМЕН КЛИП НА СПЕЦИАЛНОСТТА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИЕМ 2021

Comments are closed