ТГС

Топло- и газоснабдяване
Образователно-квалификационна степен „Бакалавър";
Професионална квалификация "Енергиен инженер"

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА
Специалност “Топло и газоснабдяване” е с уникален характер, даваща възможност да се обучават специалисти с висше образование, за които има обществена потребност за един голям отрасъл какъвто е енергетиката. Специалността има свой облик във връзка с икономичното и екологично използване на енергията, което е приоритетна задача на държавата.

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №283/19.08.2021г. на Министерски съвет специалността беше включена в Списъка на професионалните направления и защитените специалности, което освобождава студентите, обучавани в това направление от семестриални такси.

Отчитайки изисквания на стратегическите и национални приоритети в областта на енергетиката, учебният план на специалност “Топло и газоснабдяване”, предлага подготовка на технически кадри с широкопрофилна квалификация за голям периметър от различни области на обществения и икономическия живот.

  

От учебната 2018/2019г. учебният план е синхронизиран с държавните изисквания за специалност от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по части „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“ и „Енергийна ефективност“, което дава възможност на завършилите инженери да придобият ограничена проектантска правоспособност.

Специалност „Топло- и газоснабдяване“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация  през 2013 г. През 2018г., в резултат на програмна акредитация на професионално направление „Енергетика“, специалността получи оценка 8,81 и валидност на акредитацията пет години.

Срок за обучение в редовна и задочна форма – 4 години.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ?
Избирайки специалност „Топло- и газоснабдяване“ вие ще добиете умения за:

 • творчество и инициативност при организиране и управление на процеса на проектиране и оценяване на техническата, икономическата и екологичната ефективност на топлотехнически системи;
 • участие в процесите на интегрирано планиране и проектиране;
 • работа със съвременни информационни и компютърни технологии;
 • събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни с цел решаване на конкретни задачи и изготвяне на техническа документация;
 • работа с европейски и национални стандарти, национални приложения и норми;
 • формулиране и представяне на идеи, казуси и решения;
 • преценяване на необходимостта от повишаване на собствената професионална квалификация и допълнително обучение на екип.
   

КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ?
Обучението по  специалност „Топло- и газоснабдяване“ включва:

 • Обща инженерна подготовка, даваща възможност за решаване на широк кръг основни инженерни задачи;
 • Фундаментална топлотехническа подготовка, включваща знания за разкриване на физиката на основните енергопреобразуващи и преносни процеси;
 • Специализираща топлотехническа подготовка, предназначена за получаване на знания и умения за реализиране, анализ и управление на конкретни енергопреобразуващи процеси, технологии и системи.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
По време на обучението си ще имате възможност за:

 • обучения в европейски университети при условията на програма „Еразъм“;
 • Придобиване на допълнителна квалификация чрез предлаганите обучения към Центъра за продължаващо обучение;
 • участие в международни и национални проекти;
 • участие в научноизследователската дейност на академичния състав към катедрата.

  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите квалификационна степен “Бакалавър” могат да работят като предприемачи, инвеститори и мениджъри на малки и средни фирми за изграждане на инсталации и тяхната поддръжка; оператори по газоразпределителни, помпени и компресорни станции; контрольори на газопроводни магистрали; ръководители на лаборатории и ремонтни работилници за настройване и ремонт на газово оборудване, преподаватели в професионални гимназии и др.


УЧЕБЕН ПЛАН
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

РЕКЛАМЕН КЛИП НА СПЕЦИАЛНОСТТА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИЕМ 2021

Comments are closed