ИИ

Индустриално инженерство
Образователно-квалификационна степен „Бакалавър";
Професионална квалификация "Индустриален инженер"

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА
Специалност “Индустриално инженерство” е нова специалност, която отговаря на изискванията на бизнеса за инженерни кадри. Обучението по специалност „Индустриално инженерство“ осигурява подготовка на високо квалифицирани специалисти с общотехническа подготовка и задълбочени знания по управление, контрол и оптимизация на производствените и технологичните процеси във фирмата с цел подобряване на качеството и производителността. Получените знания чрез инженерната, икономическата и управленската подготовка дават възможност да свободно ползване на съвременни литературни източници, програмни продукти, информационни технологии, за извършване експертни и маркетингови проучвания.

  

Тази специалност отговаря на разнообразните потребности в различни индустриални направления, като енергетика, транспорт и др., и съответства на динамиката на тяхното развитие.

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №137/25.06.2020г. на Министерски съвет специалността беше включена в Списъка на професионалните направления и защитените специалности, което освобождава студентите, обучавани в това направление от семестриални такси.

Специалност „Индустриално инженерство“ е акредитирана през 2018г. с оценка 8,81 и валидност на акредитацията пет години.

Срок за обучение в редовна и задочна форма – 4 години.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ?
Избирайки специалност „Индустриално инженерство“ вие ще добиете умения за:

 • творчество и инициативност при организиране и управление на процеса на проектиране и оценяване на техническата, икономическата и екологичната ефективност на индустриалните системи;
 • участие в процесите на интегрирано планиране и проектиране;
 • работа със съвременни информационни и компютърни технологии;
 • събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни с цел решаване на конкретни задачи и изготвяне на техническа документация;
 • работа с европейски и национални стандарти, национални приложения и норми;
 • формулиране и представяне на идеи, казуси и решения;
 • преценяване на необходимостта от повишаване на собствената професионална квалификация и допълнително обучение на екипа.

        

КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ?
Обучението по специалност „Индустриално инженерство“ включва:

 • Обща инженерна подготовка даваща възможност за решаване на широк кръг основни инженерни задачи;
 • Фундаментална подготовка в областта на професионално направление;
 • Специализираща подготовка в областта на машиностроителните технологии и инженерното инвестиционно проектиране;
 • Базова икономическа и управленска подготовка.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
По време на обучението си ще имате възможност за:

 • обучения в европейски университети при условията на програма „Еразъм“;
 • Придобиване на допълнителна квалификация чрез предлаганите обучения към Центъра за продължаващо обучение;
 • участие в международни и национални проекти;
 • участие в научноизследователската дейност на академичния състав към катедрата.

  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания дават възможност на бакалаврите по тази специалност успешно да се реализират в областта на производствения мениджмънт, маркетинга, иновациите в производството, научно-изследователската, преподавателска и административна дейност, която им позволява бърза адаптация в съвременните динамични условия на икономиката. Индустриалните инженери, ОКС „бакалавър“, могат да работят и като: конструктори, технолози и проектанти, инженери по производството, монтажа, поддържането и експлоатацията на системи и инсталации, енергетици, организатори; управители на фирми; научни работници и др.


УЧЕБЕН ПЛАН
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

РЕКЛАМЕН КЛИП НА СПЕЦИАЛНОСТТА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИЕМ 2021

Comments are closed