Електротехника


Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Професионална квалификация: Електроинженер
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: Редовна и задочна
Акредитация: Професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” има програмна акредитация с оценка 9,11 от 01.06.2018 г. за срок от 6 години
Кандидатстване: Приемни изпити по избор на кандидата (тест по математика или общотехническа подготовка, или изпит по обща езикова култура) или с оценката от ДЗИ по български език и литература, математика или физика


ОБУЧЕНИЕ
Бакалаврите със специалност „Електротехника” получават фундаментална, общотехническа подготовка и специализирана подготовка по електрически машини, електрически апарати, електроенергетика, технологии в електротехниката, електрозадвижване, преобразувателна техника, възобновяеми енергийни източници, осветителна и инсталационна техника, електронното управление, диагностиката на електрическите машини и използването им в бита или в областта на автоматизацията и електротехнологиите и др.

Обучението на студентите се провежда от висококвалифициран преподава­телски състав, в аудитории и лаборатории с модерно оборудване, с използване на съвременни интерактивни технологии и методи за преподаване и учене.

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИИ

 • Електрически машини и електрозадвижване
 • Електрически апарати и осветителна и инсталационна техника
 • Електротехника и измервания
 • Електроника и автоматика
 • Индустриална автоматизация и роботика
 • Инженерно проектиране и мултимедия и др.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
По време на обучението си студентите от специалност „Електротехника“ имат възможност:

 • Да получават стипендии – за успех, социална и за обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления
 • Да участват в национални и международни научни проекти и конференции;
 • Да получават награди за достижения в научно-изследователската и учебна дейност;
 • Да осъществяват мобилност по програма Еразъм за обучение и практика. За специалностите от Професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" има сключени договори за обмен на студенти с университети в Германия, Гърция, Полша, Португалия, Турция, Литва, Румъния, Словения, Чехия и др.
 • Да проведат практическата си подготовка в реална работна среда във фирми-партньори на Факултета. 
 • Завършилите 4 годишния курс на обучение Бакалаври по специалностите могат да продължат обучението си в 17-те магистърските програми във Факултета.
 • Предоставят се възможности и за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“, „Инструктор за обучение на водачи на МПС“, Проектиране с CAD системи и др.


РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите специалност „Електротехника“ получават добра широкопрофилна подго­товка и могат да се реализират във фирми в областта на енергетиката, производството на електрически машини и апарати, производството и сервиза на битова електротехника, строи­тел­ство­то, като специа­листи по експлоатация и поддържане на електротех­ническо оборудване в машиностроенето, транспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстилната, химическата и др. промишленост.

 

УЧЕБЕН ПЛАН
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

РЕКЛАМЕН КЛИП НА СПЕЦИАЛНОСТТА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИЕМ 2021

Comments are closed