АТЗТ

Автотранспортна и земеделска техника
 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър";

 Професионална квалификация "Mашинен инженер"
 

Обучението по специалност „Автотранспортна и земеделска техника” за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се провежда в редовна и задочна форма и е с продължителност 4 години. Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер”.

DSC03666.jpg

В процеса на обучение се получават задълбочени теоретични и практически знания и умения в областта на ремонта, диагностиката и техническо обслужване на автотранспортни и земеделски машини, механизираните технологии в земеделието, организацията на транспорта, оптимизиране на производствените процеси и оценка на ефективността им.

Изучават дисциплини като Двигатели с вътрешно горене, Земеделски машини, Трактори и автомобили, Технология и организация на транспорта, Информационни технологии в транспортната и земеделска техника и др.

                                            

Бакалавърът по "Автотранспортна и земеделска техника" придобива умения да организира и извършва конструкторска, монтажна, ремонтна, и експлоатационна дейности, свързани със специалността, да оптимизира технологията, организацията, управлението, поддържането и ремонта на автотранспортна и земеделска техника, да прилага информационни системи в автоматизацията на технологичните процеси в транспорта, земеделието и др.

Инженерът по „Автотранспортна и земеделска техника“ притежава широко обхватна подготовка и може да работи в инженерно-технически служби и организации свързани с превоз на товари и пътници, диагностика и сервиз на транспортна и земеделска техника, земеделски кооперации и други организации в областта на транспорта и земеделието.

DSC03584.jpg

По време на обучението студентите могат да получат допълнителни професионални квалификации “Учител” и “Инструктор за обучение на водачи на МПС”.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите „Автотранспортна и земеделска техника” или „Организация и управление на транспорта” с продължителност на обучение 1 година и да разширят своята професионална подготовка.
 

УЧЕБЕН ПЛАН
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

РЕКЛАМЕН КЛИП НА СПЕЦИАЛНОСТТА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИЕМ 2021

Comments are closed