Бакалавър

Специалности за ОКС"Бакалавър"Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Специалността „Автотранспортна и земеделска техника” е нова, единствена и с уникален характер, даваща право да се обучават специалисти с висше образование, за които има обществена потребност в автомобилния транспорт и земеделието.

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години.

Специалността “Автотранспортна и земеделска техника” е образувана от специалностите “Земеделска техника и технологии”  “Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника” и акредитирана с ре­ше­ние на НАОА към МС с Протокол № 2 от 17.01.2013 г. с оценка 8,22 и срок 5 години.

Подготовката на специалистите от специалност “Автотранспортна и земеделска техника” отговаря на нуждите на региона и страната. Автомобилният транспорт е едно от приоритетните направления в развитието на икономиката. Развитието на съвременен автомобилен транспорт е немислимо без добре подготвени специалисти от всички образователно-квалификационни степени. Благоприятните почвено-климатични условия на територията на областта и страната спомагат за приоритетно развитие на земеделието, производството и използването на земеделска техника и прилагане на съвременни агротехнологии.

Завършилите специалността имат широко обхватна подготовка и могат да работят в инженерно-технически служби свързани с превоз на товари, ремонт, сервиз и диагностика на транспортна и земеделска техника, земеделски кооперации и други организации в областта транспорта и земеделието и тяхното техническо, технологично и агротехническо обслужване. Допълнителната квалификация “Учител” и “Инструктор за обучение на водачи на МПС”, която имат възможност да получат дава възможност да работят във всички ведомства, в които се подготвят водачи на МПС, ремонтни работници, механици, диагностици и др.

Необходимостта от специалисти по “Автотранспортна и земеделска техника” е свързана с държавната политика за развитие на земеделието и транспорта. Присъединяването на България към евроатлантическите структури изисква национална транспортна система, която да е съвместима с европейската. Един от механизмите за развитие на инфраструктурата в транспорта е участието на България в проекта TINA(решение 1997-Хелзинги), мрежата на който включва 10-те паневропейски транспортни коридори. Практиката показва, че такива висококвалифицирани специалисти по-добре могат да изпълняват дейности, които са взаимно свързани.Специалност “Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години. 

Специалността ДТММИ е акредитирана от НАОА към МС с Протокол № 2 от 17.01.2013 г. с оценка 8,22 за срок от 5 години. Завършилите специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” се реализират като дизайнери и конструктор-моделиери на облекло, технолози в шевното и текстилното производство, организатори на производството, мениджъри в модни къщи и ателиета, шевни и текстилни фирми.

ФТТ – Ямбол реализира мобилности на студенти и преподаватели по програма „Еразъм”. Програмата дава възможност на студентите от специалност “Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” в срок от един академичен семестър да проведат обучението си във висши училища в страни членки или кандидат членки на Европейския съюз. Наши Еразъм партньори са сродни специалности от следните висши училища:

-Университетът на Любляна, Словения;

-Технически университет – Либерец, Чешка република;

-Технологичен образователен институт – Пирея, Гърция;

-Тракийски университет, Технически колеж –  

-Намък Кемал университет – Текирда, Република Турция.

Обучението се провежда в централния корпус на колежа в модерно обзаведени зали и лаборатории, 5 от които обслужват специалните дисциплини. Част от практическото обучение се провежда във фирми-партньори.

Академичният състав от специалността  участва в разработването и реализирането на 15 научно-изследователски проекти. Постигнатите резултати са представени на научни форуми у нас и в чужбина – Словения, Хърватия, Гърция, Румъния, Турция, Унгария и Украйна. Публикувани са в научни списания, а съществени части от тях намират място в учебници и ръководства за упражнения. Голяма част от резултатите се внедряват в учебния процес и в български шевни фирми. Научно-изследователската дейност дава възможност и за обновяване и разширяване на материално-техническата база в учебните лаборатории.

Можем да се похвалим с успехите на студентите от специалност «Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия». През 2009 година Мая Тодорова и Ралица Кьосева се класираха във финалния кръг на конкурса за моден дизайн «Лицата на Европа в модата и дизайна», организиран от сдружение «Подкрипа за дебют». През 2010 година Петя Динева спечели първия конкурс за най-добър курсов проект, организиран от списание «Текстил и облекло» и НТС по текстил, облекло и кожи, с подкрепата на специалностите по мода, текстил и облекло в българските висши училища.Специалност “Автоматика и компютърни системи”


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер по автоматика и компютърни системи"

Специалността “Автоматика и компютърни системи” (АКС) е специалност, която дава възможност на завършилите я да се реализарат в различни отрасли на промишлеността, енергетиката, търговията, административното обслужване, държавната администрация, банките, хардуерни и софтуертни компании, мобилни оператори, комуникациите и др. По време на обучението се изучават общотехнически, специални и избираеми профилиращи дисциплини.

Нови перспективи за студентите от ФТТ – Ямбол: видео на ТВ "Диана кабел"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години.

Спе­ци­ал­ността е ак­ре­ди­ти­ра­на с ре­ше­ние на НАОА към МС с Протокол №2 от 17.01.2013 г. с оценка 8,17 за срок от 5 години.
Основните теоретични дисциплини се водят от хабилитирани преподаватели на основен трудов договор от Тракийски Университет – Стара Загора и гост лектори от БАН – РУ “Ангел Кънчев”- Русе, ТУ – София, ТУ – Габрово.

Завършилите специалността “Ав­то­ма­ти­ка и компютърни системи“  отговаря на потребностите в различни области на стопанството като индустрията, комуникациите, транспорта, леката промишленост, селското стопанство и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Обучението в областта на компютърните системи  цели да даде на студентите знания и качества, необходими за реализацията им като специалисти в постоянно обновяващата се теория и практика на компютърните системи и технологии. При това мултидисциплинарно обучение завършилите инженери успешно съчетават знанията по автоматика и управляваща техника  с уменията по програмното и апаратно осигуряване на компютърни и компютъризирани системи.

Бакалавърът инженер по "Автоматика и компютърни системи" на придобива умения да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, монтажна, ремонтна, експлоатационна и учебно-преподавателска дейности, свързани със специалността. Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по програмиране, по администриране на бази от данни, практическа подготовка за работа в областта на създаване, администриране и поддържане на информационни системи. 

Учебният план и програми са разработени съгласно Единните държавни изисквания и дават възможност на завършилите “АКС” да продължат образованието си в по-висока квалификационна степен "Магистър" по различни специалности.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Студентите от специалносттите  Автоматика и компютърни системи”, "Автоматика, информационна и управляваща техника" и "Електротехника" могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти. Тракийски университет – Стара Загора, притежава Разширена Университетска Харта Еразъм, което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина. Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие.

За специалностите от Професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" има сключени договори за обмен на студенти с Гърция, Германия, Литва, Словения, Портогалия, Турция, Румъния и Чехия. Предстои сключване на договори с университети в Словакия, Полша и Сърбия. 

В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти. Участието на студентите в научните проекти, подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес, като подготовка на курсови проекти и задачи, но и бъдещата им самостоятелна научноизсле­дователска дейност. Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле­дователските проекти се насърчава обучението, мобилността и професионал­ното развитие на студентите.Специалност "Електротехника"


 

Професионалното направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика е акредитирано с решение на НАОА към МС с Протокол №2/17.01.2013г.  с оценка 8,17 за срок от 5 години.

Специалността „Електротехника” е широкопрофилна специалност, даваща възможност на завършилите я да се реализарат във всички предприятия, в които се произвеждат, експлоатират и поддържат електромеханични устройства, както и в областта на производството, разпределението, потреблението и преобразуването на електрическата енергия. 

Продължителността на обучението е четири години за редовна и задочна форма на обучение. Успешно завършилите получават диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация "Електронженер". Учебният план е разработен в съответствие с Единните държавни изисквания.

Бакалавърът със специалност „Електротехника” пролучава:

  • Фундаментална и общотехническа подготовка по: математика, физика, електротехника, електрически измервания, електротехнически материали, програмиране и използване на компютри, електроника, цифрова и микропроцесорна техника, техническа механика, машинни елементи;
  • специална подготовка по електрически машини, електрически апарати, електроенергетика, технологии в електротехниката, електрозадвижване, преобразувателна техника, възобновяеми енергийни източници, осветителна и инсталационна техника и др.
  • специализирана подготовка по избор в областта на електронното управление, диагностиката на електрическите машини и използването им в бита или в областта на автоматизацията и електротехнологиите.

Завършилите получават добра теоретична и практическа подготовка и могат да се реализират във всички фирми, изискващи висше образование по тази специалност: в областта на енергетиката, производството на електрически машини и апарати, производството и сервиза на битова електротехника, строителството, като специалисти по експлоатацията и поддържането на електротехническото оборудване в машиностроенето, транспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстилната, химическата и др. промишленост.

Завършилите Факултет "Техника и технологии"  могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен  „Магистър”  при условията и реда, определени от държавните изисквания или в Правилника на висшите училища.

Специалистът по „Електротехника”  с така предложената квалификация  отговаря напълно на потребностите у нас и на европейските изисквания за висши кадри в областта на електротехниката.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Студентите от специалност "Електротехника" могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти. Тракийски университет – Стара Загора, притежава Разширена Университетска Харта Еразъм, което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина. Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие.

За специалностите от Професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" има сключени договори за обмен на студенти с Гърция, Германия, Литва, Словения, Портогалия, Турция, Румъния и Чехия. Предстои сключване на договори с университети в Словакия, Полша и Сърбия. 

В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти. Участието на студентите в научните проекти, подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес, като подготовка на курсови проекти и задачи, но и бъдещата им самостоятелна научноизсле­дователска дейност. Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле­дователските проекти се насърчава обучението, мобилността и професионал­ното развитие на студентите. Специалност “Технология на храните”


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер-технолог"

Специалност “Технология на храните” е разкрита през учебната 1997/1998 година, когато Полувисшият институт – Ямбол се преобразува в Технически колеж.

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС с Протокол № 1 от 10.01.2013 г. с оценка 8,44 за срок от 5 години.

Основната цел на обучението по специалност „Технология на храните” е да подготвя високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти, имащи солидна фундаментална, технологична и специализираща подготовка, за нуждите на хранителната индустрия.

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години

В обучението на студентите от специалност “Технология на храните” към ТФакултет "Техника и технологии" (ФТТ) – Ямбол активно участват хабилитирани преподаватели от Тракийския университет – Стара Загора, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Русенски университет.

От учебната 2011-2012 год., завършилите студенти ще получават образователно-квалификационна степен “ БАКАЛАВЪР” и чрез РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение могат да продължат обучението си за ОКС "МАГИСТЪР".

Мобилността на студентите в рамките на сродни специалности в страната е гарантирана с близостта на учебните планове и програми. Повече от 68 % от дипломираните студенти ежегодно, продължават обучението си във УХТ – Пловдив.

За обучението на студентите от специалност “Технология на храните” се използват два компютърни кабинета, 4 специализирани лаборатории за упражненията по общотехническа подготовка и 2 лаборатории за лабораторни и практически упражнения по специалните дисциплини. Създадени са условия за мултимедийно и електронно обучение.

Гарантираният свободен достъп до библиотеката и компютърните кабинети осигурява по-големи възможности на студентите за самостоятелната работа, което поддържа техния интерес към изучаваните дисциплини и ги прави активни участници в учебния процес.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Студентите от специалността „Технология на храните”, могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти. Тракийски университет – Стара Загора, участва в програмата от 1999 г., а през 2007 г. получи Разширена Университетска Харта Еразъм. Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие.

В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти. Участието на студентите в научнитепроекти, подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес, като подготовка на курсови проекти и задачи, но и бъдещата им самостоятелна научноизсле­дователска дейност. Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле­дователските проекти се насърчава обучението, мобилността и професионал­ното развитие на студентите.  

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на хранителните технологии, дават възможност на инженер-технологът по „Технология на храните”, успешно да осъществява производствено – технологична и организационно – управленческа дейност в съответните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост – зърносъхранение, зърнопреработване, хлебопроизводство, производство на сладкарски и макаронени изделия, в областта на месодобива и месопреработката, в добива и преработка на птиче месо, в изкупуването и преработката на мляко в млечни продукти и тяхното съхранение, в обработката на хранителни субпродукти, в хладилното дело и в търговската сфера, в областта на производството на стерилизирани плодови и зеленчукови консерви, сокове, концентрати и сушени плодове и зеленчуци.

Дипломираният инженер-технолог може да изпълнява ръководни и изпълнителски функции в съответните фирми от хранителната индустрия, в хладилното стопанство и в търговската мрежа; да контролират и управляват качеството на суровините, материалите и готовата продукция при производството на храни.Специалност “Топло и газоснабдяване”


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Специалността “Топло и газоснабдяване” е с уникален характер, даваща възможност да се обучават специалисти с висше образование, за които има обществена потребност за един голям отрасъл какъвто е топлоснабдяването и газоснабдяването. Специалността има свой облик във връзка с икономичното и екологично използване на енергията, което е приоритетна задача на държавата.

Редовно и задочно обучение;

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години;

Специалност ТГС е акредитирана от НАОА към МС с Протокол № 1 от 10.01.2013 г. с оценка 8,47 за срок от 5 години.Съгласно проекта за „Eнергийна стратегия на Република България до 2020 г.", развитието на отрасъла ще се основава на диверсификацията на енергийните доставки, развитието на конкурентен енергиен пазар, който гарантира защитата на интересите на потребителите, посочва стратегията. Сред най-важните приоритети са повишаването на енергийната ефективност, използването на местни ресурси – въглища и възобновяеми енергийни източници. Участието на България в бъдещите енергийни проекти „Набуко” и „Южен поток” очертава бързо развитие на този пазарен сектор. Това поражда необходимостта от подготовка на качествени кадри, които да могат да решават проблемите свързани с непрекъснатото нарастване на енергийните носители и свързаното с това замърсяване на околната среда, нарастване на обема на емисиите на парниковите газове и изчерпване на ограничените природни ресурси.

Тези изисквания са намерили отражение в учебния план за обучение на студентите от специалност “Топло и газоснабдяване” във ФТТ – Ямбол, чиято основна цел на е да подготвя технически кадри с широкопрофилна квалификация за голям периметър от различни области на обществения и икономическия живот.

Съчетанието от фундаментална, общотехническа и специализирана техническа подготовка в образователно-квалификационната степен (ОКС) “Бакалавър”, допълнено с икономически знания, способства машинните специалисти от специалността “Топло- и газоснабдяване”, да решават широк кръг задачи в условията на пазарната икономика:

  • да проектират, настройват и експлоатират топлотехнически системи и съоръжения, и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита; 
  • да организират, провеждат и контролират ремонтните работи на топлотехнически системи и съоръжения, и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита;
  • да управляват, контролират и регулират процесите по пренасяне на газове по тръбопроводи посредством помпени и компресорни станции в промишлеността, строителството и по магистралните тръбопроводи;
  • да извършват организационно-управленска дейност;
  • да извършват учебно-преподавателска дейност в системата на средното и професионалното образование, свързана с областите на специалността.

Завършилите квалификационна степен “Бакалавър” могат да работят като предприемачи, инвеститори и мениджъри на малки и средни фирми за изграждане на инсталации и тяхната поддръжка; оператор по газоразпределение на помпени и компресорни станции; надзорник на газопроводни магистрали; ръководители на лаборатории и ремонтни работилници за настройване и ремонт на газово оборудване и контрольор на газова спасителна служба.


Специалност “Индустриално инженерство”


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Задочно обучение – 4 години;

Бакалаврите по тази специалност са широкопрофилни специалисти с обща фундаментална инженерна подготовка в областта на съвременната индустриална техника- машиностроенето, технологиите, електротехниката и електрониката, компютърната техника и технологии, маркетинга и управлението на индустриални процеси и фирми. Завършилите специалността придобиват умения за: разработване и решаване на интегрирани инженерни проблеми, свързани с диагностика, поддържане, експлоатиране и ремонт на механичната част, задвижването и управлението на индустриални машини, съоръжения и производствени системи в условията на икономически, социални и технологични промени; за организиране на ефективна индустриална производствена дейност, както и за извършване на експертни и маркетингови проучвания. Завършилите специалисти могат да работят и като: конструктори; технолози и проектанти; инженери по производството, монтажа, поддръжката и експлоатацията на различни индустриални машини и системи, организатори на производството, управители на фирми и др.

Comments are closed