Катедра “Електротехника,Автоматика,Компютърни Системи и Комуникации”

Катедра „Електротехника, автоматика, компютърни сиситеми и комуникации” осигурява обучението на студенти в следните направления и специалности:

  • ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
  • ОКС "Бакалавър" – специалности "Автоматика и компютърни системи" и „Електротехника”;
  • ОКС "Магистър" – специалности "Автоматика и компютърни системи", „Електротехника”, "Информационни и комуникационни технологии в образованието", "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация", "Мултимедийни и компютърни системи и услуги".

 

  • ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника
  • ОКС "Бакалавър" – специалност "Компютърни системи и комуникации";

           ОКС "Магистър" – специалности "Компютърни системи и комуникации". 


Ръководител на катедра „Електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникации“
проф. д-р инж. Таня Пехливанова – Гочева
e-mail: tanya.pehlivanova@trakia-uni.bg


Организатор на катедра: Даниела Атанасова
каб. 237  e-mail: daniela.atanasova@trakia-uni.bg

 

Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

    1. Дигитални технологии и методи за обработка на информация и управление

    2. Електротехника

    3. Комуникационна и компютърна техника

    4. Модели, методология и технологии при обучението

 

Катедра "Електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникации" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ)

  

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина. С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “Електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникации” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.

 

Преподавани дисциплини:

Компютърни системи и информационни технологии; Програмни езици; Теоретична електротехника; Електрически измервания; Полупроводникова електроника; САD системи; Теория на управлението; Импулсна и цифрова схемотехника; Цифрова и микропроцесорна техника; Електромеханични устройства; Измерване на неелектрически величини; Алгоритми и структури от данни; Бази от данни в системите за управление; Обектно-ориентирано програмиране; Уеб програмиране; Компютърни мрежи и системи; Компютърни архитектури; Операционни системи; Периферни устройства; Проектиране на системи за управление на технологични обекти; Управление на електромеханични системи; Технически средства за автоматизация; Теория на сигналите и идентификация на системи; Автоматизация на технологични процеси; Компютърни системи за управление; Индустриални мрежи в компютърни системи за управление; Индустриални мрежи в компютърни системи за управление; Електрически машини; Eлектрически апарати; Електроенергетика; Преобразувателна техника; Проектиране на електрически машини; Възобноваеми енергийни източници; Електрозадвижване; Технологии в електротехниката; Електрически микромашини; Електрически сензори; Електронни системи за управление на електрически машини; Контрол и диагностика на електрически машини; Осветителна и инсталационна техника; Битова електротехника; Електротехнологии; Системи за управление; Специализирани микропроцесорни системи; Компютърни системи за измерване; Компютърно управление на ЕМС; Мрежова и компютърна сигурност; Системно и мрежово администриране; Стратегии на учене; Образователно информационни технологии; Оценяване в електронното обучение; Интерактивни средства и среди за обучение; Мултимедия за уеб базирано електронно обучение; Изкуствен интелект; Дигитална фотография и обработка на звук и видео; Приложения и системи за мобилни  устройства; Електрически мрежи и системи; Проектиране на осветителни уредби; Релейни защити; Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия; Електротехника и електроника; Електрозадвижване и електрообзавеждане; Регулиране и управление на топлинни процеси; Автоматизация на производството; Компютърни системи и мрежи за управление на индустриални процеси; Аудио и видео комуникационни системи; Уеб дизайн и 3D компютърна графика; Компютърни и комуникационни мрежи; Проектиране на комуникационни и компютърни системи; Компютърни мрежи за сградна автоматизация; Моделиране и симулиране на комуникационни и компютърни системи; Технологии за пренос на данни; Сензори и персонални безжични мрежи; Компютърни телекомуникационни системи.


Преподавателски състав на катедра „Електротехника, Автоматика, Компютърни Системи и Комуникации“

Ръководител катедра
проф. д-р инж. Таня Пехливанова – Гочева                                                           каб. 213

e-mailtanya.pehlivanova@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Компютърни технологии в обучението; Възобновяеми енергийни източници; Автоматизирани системи за обработка на информация..проф. д-р инж. Ваня Стойкова                                                                                каб. 223
e-mail: vanya.stoykova@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Компютърни системи и мрежи; ИКТ-базирани иновативни технологии за обучение; Автоматизирани системи за обработка на информация.


доц. д-р инж. Красимира Керемидчиева                                                          каб. 213
e-mail: krasimira.keremedchieva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Електротехника; Електроенергетика; Надеждност на електрически мрежи.


доц. д-р инж. Златин Златев                                                                              каб. 221
e-mail: zlatin.zlatev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Безконтактни методи за определяне качеството на хранителни продукти; Автоматизация на производството; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.


доц. д-р Златоели Дучева                                                                                  каб. 331
e-mail: zlatoeli.ducheva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Съвременни методи, техники и технологии в обучението; Професионална адаптация; Дигитална компетентност; Електронно обучение; Качество на обучението; Подготовка на инструктори за обучение на водачи на МПС


гл. ас. д-р Галя Шивачева                                                                                  каб. 330
e-mail: galya.shivacheva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Програмиране и програмни езици; Алгоритми и структури от данни; Електронно обучение; Виртуални лаборатории


доц. д-р инж. Мирослав Василев                                                                  каб. 330
e-mail: miroslav.vasilev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Анализ на хранителни продукти чрез съвременни безконтактни техники; Идентификация и моделиране на динамични процеси; Приложение на техники на изкуствен интелект в прецизното земеделие.


гл. ас. д-р инж. Антоанета Димитрова                                                            каб. 221
e-mail: antoaneta.dimitrova@trakia-uni.bg 
Област на научни интереси: 
Електрически машини, Теоретична електротехника.


гл.ас. д-р инж. Атанас Атанасов                                                                      каб. 314
e-mail: a.k.atanasov@trakia-uni.bg
Област на научни интереси:
Възобновяеми енергийни източници, Електротехника, Електрически измервания, Електрозадвижване


ас. д-р инж. Мария Николова                                                                      каб. 314
e-mail: mariya.bogomilova@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Компютърни системи и информационни технологии; Изкуствен интелект; Програмиране; Бази данни; Анализ на хранителни продукти.


ас. инж. Андриан Минчев                                                                                каб. 219
e-mail: andrian.minchev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Програмиране; Бази данни; Електронно и дистанционно обучение; Виртуална реалност


ас. инж. Апостол Тодоров                                                                              каб. 219

e-mail: apostol.todorov@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: 
Програмиране; Компютърни мрежи; Бази данни; Безжични сензорни мрежи


 

 

Comments are closed