Катедра “Електротехника,Електроника и Автоматика”

Катедра „Електротехника, електроника и автоматика” осигурява обучението на студентите от специалностите "Автоматика и компютърни системи" и „Електротехника” от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” ОКС "Бакалавър" и специалностите "Автоматика и компютърни системи", "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация", "Информационни и комуникационни технологии в образованието", "Мултимедийни и компютърни системи и услуги" и „Електротехника” – ОКС "Магистър". 


Ръководител на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“
доц. д-р инж. Таня Пехливанова – Гочева
Тел. 046/669181;   e-mail: tanya.pehlivanova@trakia-uni.bg


Организатор на катедра: Даниела Атанасова
каб. 237  e-mail: daniela.atanasova@trakia-uni.bg

 

Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

1. Автоматизация и управление в производството и промишлеността.

2. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

3. Безжични мрежи за приложение в прецизното земеделие.

4. Безконтактни методи за определяне качеството на месото и месните продукти.

5. Информационни технологии в бизнеса и образованието.

6. Електронно обучение.

7. Електротехника и електроника.

 

Катедра "Електротехника, електроника и автоматика" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ)

  

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина. С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “ Електротехника, електроника и автоматика” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.

 

Преподавани дисциплини:

Програмиране и използване на компютри; Теоретична електротехника; Електрически измервания; Полупроводникова електроника; Теория на управлението; Програмни езици и системи в автоматиката; Импулсна и цифрова схемотехника; Измерване на неелектрически величини; Електромеханични устройства; Микропроцесорна техника; Управление на електромеханични системи; Обработка на сигнали и данни; Технически средства за автоматизация; Идентификация на системи; Автоматизация на технологични процеси; Проектиране на системи за управление на технологични обекти; Компютърни мрежи и системи; Компютърна графика; САD системи; Токозахранващи устройства; Преобразувателна техника; Компютърно моделиране и симулиране на процеси; Бази от данни в системите за управление; Програмируеми контролери; Компютърни системи за управление; Индустриални мрежи в комп.системи за управление; Специализирани системи за измерване и управление; Уеб програмиране; Софтуерни продукти за статистич. обработка и анализ на данни; Софтуерни системи за електронно обучение; Електронен бизнес и електронно управление; Електрически машини; Eлектрически апарати; Електроенергетика; Преобразувателна техника; Проектиране на електрически машини и апарати; Възобноваеми енергийни източници; Електрозадвижване; Технологии в електротехниката; Осветителна и инсталационна техника; Електрически микромашини; Електрически сензори; Електронни системи за управление на електрически машини; Електрически апарати за автоматиката; Контрол и диагностика на електрически машини; Основи на автоматизацията; Битова електротехника; Електротехнология.


Преподавателски състав на катедра „Електротехника, Електроника и Автоматика“

Ръководител катедра
доц. д-р инж. Таня Пехливанова – Гочева                                                           каб. 213

e-mailtanya.pehlivanova@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Електротехника; Електрически измервания; Електрообзавеждане на земеделска техника.доц. д-р инж. Ваня Стойкова                                                                                каб. 223
e-mail: vanya.stoykova@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Информатика; Информационни технологии; Електронно обучение; Автоматизирани системи; Интерактивни презентационни системи.


доц. д-р инж. Красимира Керемидчиева                                                          каб. 213
e-mail: krasimira.keremedchieva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Електротехника; Електроенергетика; Надеждност на електрически мрежи.


доц. д-р инж. Златин Златев                                                                              каб. 221
e-mail: zlatin.zlatev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Безконтактни методи за определяне качеството на месото и месните продукти; Автоматизация на производството; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.


доц. д-р Златоели Дучева                                                                                  каб. 331
e-mail: zlatoeli.ducheva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Методика и Педагогика. 


гл. ас. д-р Галя Шивачева                                                                                  каб. 330
e-mail: galya.shivacheva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Програмиране и програмни езици; Виртуални лаборатории. 


гл. ас. д-р инж. Мирослав Василев                                                                  каб. 330
e-mail: miroslav.vasilev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Безконтактни методи за определяне качеството на мляко и млечни продукти.


гл. ас. д-р инж. Антоанета Димитрова                                                            каб. 221
e-mail: antoaneta.dimitrova@trakia-uni.bg 
Област на научни интереси: Енергийна ефективност на двигателите и електрозадвижване.


гл.ас. д-р инж. Атанас Атанасов                                                                      каб. 314
e-mail: a.k.atanasov@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Електротехника, Възобновяеми енергийни източници.


ас. д-р инж. Мария Богомилова                                                                      каб. 314
e-mail: mariya.bogomilova@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Компютърни системи и информационни технологии , Изкуствен интелект.


ас. инж. Андриан Минчев                                                                                каб. 219
e-mail: andrian.minchev@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Информационни системи; Информационни технологии; Приложение на компютърната техника в икономиката; Електронно обучение; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.


ас. инж. Апостол Тодоров                                                                              каб. 219

e-mail: apostol.todorov@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: Вградени системи за управление; Комуникационни технологии; Програмиране; Безжични сензорни мрежи.


 

 

Comments are closed