Катедра “Електротехника,Електроника и Автоматика”

КАТЕДРА "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА"

Катедра „Електротехника, електроника и автоматика” осигурява обучението на студентите от специалностите „Автоматика, информационна и управляваща техника”, "Автоматика и компютърни системи" и „Електротехника” от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” ОКС "Бакалавър" и специалностите "Автоматика и компютърни системи", "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация", "Информационни и комуникационни технологии в образованието", "Мултимедийни и компютърни системи и услуги" и „Електротехника” – ОКС "Магистър". Академичният състав на катедрата  е от 13 преподаватели, от които 6 хабилитирани – 1 професор и 5 доценти, 2 гл.асистенти доктор, 1 асистент доктор и 4 асистенти. 

Ръководител на катедра „Електротехника, електроника, автоматика“

доц. д-р инж. Таня Пехливанова – Гочева

Тел. 046/669181;   e-mail: 
Организатор на катедра: Ирина Георгиева

Линк към сайта на катедрата
   Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина. С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “ Електротехника, електроника и автоматика” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Основните научни направления в областта „Електротехника, електроника и автоматика“, по които се работи в катедрата са:

1. Автоматизация и управление в производството и промишлеността.

2. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

3. Безжични мрежи за приложение в прецизното земеделие.

4. Безконтактни методи за определяне качеството на месото и месните продукти.

5. Информационни технологии в бизнеса и образованието.

6. Електронно обучение.

7. Електротехника и електроника.

 

Преподавани дисциплини в областта „Електротехника, електроника и автоматика“:

Програмиране и използване на компютри; Теоретична електротехника; Електрически измервания; Полупроводникова електроника

Теория на управлението; Програмни езици и системи в автоматиката; Импулсна и цифрова схемотехника; Измерване на неелектрически величини; Електромеханични устройства

Микропроцесорна техника; Управление на електромеханични системи; Обработка на сигнали и данни; Технически средства за автоматизация

Идентификация на системи; Автоматизация на технологични процеси; Проектиране на системи за управление на технологични обекти; Компютърни мрежи и системи; Компютърна графика; САD системи; Токозахранващи устройства; Преобразувателна техника

Компютърно моделиране и симулиране на процеси; Бази от данни в системите за управление; Програмируеми контролери; Компютърни системи за управление; Индустриални мрежи в комп.системи за управление; Специализирани системи за измерване и управление

Уеб програмиране; Софтуерни продукти за статистич. обработка и анализ на данни; Софтуерни системи за електронно обучение; Електронен бизнес и електронно управление

Електрически машини; Eлектрически апарати

Електроенергетика; Преобразувателна техника; Проектиране на електрически машини и апарати; Възобноваеми енергийни източници; Електрозадвижване; Технологии в електротехниката; Осветителна и инсталационна техника; Електрически микромашини; Електрически сензори; Електронни системи за управление на електрически машини

Електрически апарати за автоматиката; Контрол и диагностика на електрически машини; Основи на автоматизацията; Битова електротехника; Електротехнология

 
Преподавателски състав: 


доц. д-р. инж. Таня Иванова Пехливанова – Гочева – Ръководител катедра      каб. 213      CV      Публикации      Научен актив

e-mailtanya.pehlivanova@trakia.uni-bg

Област на научни интереси: Електротехника; Електрически измервания; Електрообзавеждане на земеделска техника.


доц. д-р. Веселина Иванова Недева                                                                       каб. 219      CV      Публикации 
e-mail: vnedeva@yahoo.com

Област на научни интереси: Информационни системи; Информационни технологии; Приложение на компютърната техника в икономиката; Електронно обучение; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.


проф. д-р. Пламен Иванов Даскалов                                                                      каб. 221      CV      Публикации

e-mail: pl_daskalov@abv.bg

Област на научни интереси: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление; Автоматизация на производството; Микропроцесорна техника и системи.


доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев                                                                    каб. 219      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: 

Област на научни интереси: Аналогова и цифрова схемотехника; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.


доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков                                                                        каб. 213      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: kaloyan.yankov@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Компютърна графика; Идентификация на системи; Моделиране и симулиране на обекти и процеси; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление. 


доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова                                                                 каб. 310      CV      Публикации

e-mail: vanya.stoykova@trakia-uni.bg

Област на научни интереси: Информатика; Информационни технологии; Електронно обучение; Автоматизирани системи; Интерактивни презентационни системи.


гл. ас. д-р инж. Красимира Василева Керемидчиева                                              каб. 213      CV      Публикации

e-mail: keremid4ievakv@abv.bg

Област на научни интереси: Електротехника; Електроенергетика; Надеждност на електрически мрежи.


гл. ас.д-р. инж. Златин Димитров Златев                                                                каб. 219      CV      Публикации       Научен актив

e-mail: zlatinzlatev@hacker.bg

Област на научни интереси: Безконтактни методи за определяне качеството на месото и месните продукти; Автоматизация на производството; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.


ас. инж. Светослав Стефанов Атанасов                                                                 каб. 218      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: s_s_atanasov@ftt.uni-sz.bg

Област на научни интереси: Безжични технологии и приложението им в прецизното земеделие; Компютърни системи и технологии; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление. 


гл. ас д-р Златоели Атанасова Дучева                                                                    каб. 314      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: zl.ducheva@abv.bg

Област на научни интереси: Методика и Педагогика. 


ас. инж. Антоанета Георгиева Димитрова                                                              каб. 221      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: adimitrova77@abv.bg

Област на научни интереси: Енергийна ефективност на двигателите и електрозадвижване.


ас. инж. Мирослав Димчев Василев                                                                        каб. 330      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: miro8611@abv.bg

Област на научни интереси: Безконтактни методи за определяне качеството на мляко и млечни продукти.


ас. Галя Илиева Шивачева                                                                                      каб. 330      CV      Публикации      Научен актив 

e-mail: shivacheva_g@abv.bg

Област на научни интереси: Програмиране и програмни езици; Виртуални лаборатории. 

Comments are closed