Ръководство

ДЕКАН
доц. д-р инж. Ваня Стойкова
тел.: 0889 74 07 55, 0887 33 77 97
e-mail:  vanya.stoykova@trakia-uni.bg


ЗАМ.-ДЕКАН ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
доц. д-р инж. Красимир Трендафилов
тел.: 0887 70 86 03
e-mail: krasimir.trendafilov@trakia-uni.bg


ЗАМ.-ДЕКАН ПО НАУЧНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
доц. д-р инж. Златинка Казлачева
тел.: 0889 33 99 14
e-mail: zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg


НАУЧЕН СЕКРЕТАР
гл. ас. д-р инж. Иван Димов
тел.: 046 / 66 91 81
e-mail: ivan.dimov.15@trakia-uni.bg


СЕКРЕТАР НА ФТТ
гл. ас. д-р Галя Шивачева
тел.: 046 / 66 91 81
e-mail: galya.shivacheva@trakia-uni.bg

Leave a Reply