Ръководство

ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

доц. д-р инж. Ваня Стойкова
тел. 046 / 66 91 81
e-mail: 
vanya.stoykova@trakia-uni.bg


ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

доц. д-р инж. Красимира Добрева
тел. 046 / 66 91 81
e-mail: krdobreva@gmail.com


ЗАМ. ДЕКАН ПО  НАУЧНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

доц. д-р инж. Нели Георгиева
тел. 046 / 66 91 81

e-mail: nely.georgieva@trakia-uni.bg


ЗАМ. ДЕКАН ПО АДМИНИСТРАТИВНА, СТОПАНСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

доц. д-р Красимир Кръстев

тел. 046/ 66 91 81

e-mail: krasimir.krastev@trakia-uni.bg


НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

доц. д-р инж. Ваня Стойкова
тел. 046 / 66 91 81

e-mail: vanya.stoykova@trakia-uni.bg


ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

гл. ас. д-р инж. Галя Шивачева

тел. 046 / 66 91 81
e-mail: 


 

Leave a Reply