Ръководство

ДЕКАН
проф. д-р инж. Ваня Стойкова
тел.: +359 884 77 64 94

e-mail:  vanya.stoykova@trakia-uni.bg


ЗАМ.-ДЕКАН ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
проф. д-р инж. Таня Пехливанова-Гочева
тел.: +359 887 70 69 11
e-mail: tanya.pehlivanova@trakia-uni.bg


ЗАМ.-ДЕКАН ПО НАУЧНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
проф. д-р инж. Златинка Казлачева
тел.: +359 889 33 99 14
e-mail: zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg


НАУЧЕН СЕКРЕТАР
доц. д-р инж. Ира Танева
тел.: +359 
884 76 34 99
e-mail: ira.dimitrova@trakia-uni.bg


СЕКРЕТАР НА ФТТ
гл.ас. д-р Петя Динева
тел.:
+359 882 473 236
e-mail: petya.dineva@trakia-uni.bg

Leave a Reply