За библиотеката

на
Факултет "Техника и технологии"

Адрес: гр.Ямбол

ул. ''Граф Игнатиев''  38

e-mail: tanya.stoyanova@trakia-uni.bg
Работно време: от понеделник до петък от 8.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа

тел: 046 64 01 23

Библиотеката при Факултет "Техника и технологии" – Ямбол е създадена през 1967 година. Тя е звено в университетската структура с учебни, научни, информационни и културно-просветни функции и осигурява библиотечно-информационното обслужване на учебния процес, научните изследвания и културната дейност във Факултета.

Структурата на библиотечния фонд е изцяло съобразена с конкретните научни дисциплини, включени в учебните планове на изучаваните във Факултет Техника и технологии дисциплини.

Библиотеката разполага със:

  • Заемна
  • Зала за свободен достъп
  • Обособена е читалня, в която на свободен достъп се предоставят справочни и учебни издания – речници, наръчници, справочници и енциклопедии.
  • 26 читателски места – 2 автоматизирани читателски места с достъп до Електронния каталог на библиотеката и Internet.
  • Каталози: Електронен каталог, Азбучен каталог
  • Картотеки: Картотека на периодичните издания
  • Фонд: 33879 тома-научна и художествена литература, учебници и учебни помагала, аудиовизуални материали, периодични издания, защитени дипломни работи на студенти, обучавани в бакалавърски и магистърски програми на ФТТ, автореферати на преподаватели от Факултета, защитили научни степени. Фондът на библиотеката се обновява и обогатява непрекъснато.

Приоритетни области на комплектуване: текстил и облекло, автотранспортна и земеделска техника, електротехника, електроника и автоматика,компютърни системи,топло- и газо снабдяване, технология на храните. Предвид допълнителната педагогическа квалификация “учител”, която факултета дава на своите възпитаници и като следствие на дългогодишната му история на Педагогически институт в библиотеката е формирана богата сбирка от педагогическа литература.

 

Comments are closed