Публична защита – доц. д-р Николай Сашков Цанков

На 17.09.2021 г. от 11.00 ч. ще се проведе публичното заседание на научното жури по процедурата за защита на дисертационен труд на тема „Развитие на дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика (от компетентностно рамкиране към трансгресивно проектиране)”, разработен от доц. д-р Николай Сашков Цанков, за придобиване на научна степен „доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Линк за онлайн заседание  meet.google.com/jms-umgb-txa

Comments are closed