Публична защита – докторант Йоанна Димитрова

На 04.04.2022 г. от 10.00 ч. в зала № 205 и на
https://meet.google.com/pxk-euus-byj
ще се проведе публична защита на дисертационния труд
на
Йоанна Петкова Димитрова
на тема: “Интегративният подход на обучение при преподаване на декоративни композиции в подготвителна група в детската градина” за присъждане на ОНС „ДОКТОР“

Comments are closed