Archive SA / Архив СА

Архив

              СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ Том 5, 2018

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИ УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Ангелина Ничева Калинова

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ, ОЧАКВАНИ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА
Жана Пламенова Колева

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ,,ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Велислав Цветанов Димитров

АНАЛИЗ НА ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА
Галина Делева Ангелова

СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБЕН РЕСУРС „РАБОТЕН ЛИСТ“
Александра Александрова Пеева

УЧЕБЕН РЕСУРС „ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТИП ТЕСТ“
Стилиана Тодорова Пешева

ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
„ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОПАСНИ СЪС ГЕРОИ СЛАДКОГЛАСНИ”- ЕДИН ДЕТСКИ МЮЗИКЪЛ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Яна Димитрова Бабрикова

РАЗВИВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5-6 ГОДИНИ) ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСТАНДАРТНИ ТЕХНИКИ НА РИСУВАНЕ
Антония Димитрова Димитрова

СРАВНИТЕЛНА ПЕДАГОГИКА
КУЛТУРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ, ФИНЛАНДИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ
Янка Колева Желева

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
БРАЧНАТА ТЕРАПИЯ В ПОМОЩ НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Иванка Славова Гущерова

СТУДЕНТСКО УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

         СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ Том 4, 2017

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП
Яна Димитрова Бабрикова
ПРОБЛЕМНО-ПРОДУКТИВНАТА СТРАТЕГИЯ И ВАРИАНТИ ЗА НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 1–4 КЛАС
Росица Минчева, Петя Чаркова, Стефка Иванова
ИНОВАТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ
Кристиан Михайлов
ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ
Деница Недева, Миглена Николова
ФОРМИРАНЕ НА ЛЕКСИЧНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ИГРОВА ДЕЙНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛЕН ЕТАП
Стелиана Иванова Кисьова-Иванова
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ
СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Жана Колева, Невин Ереджебова
ПРОБЛЕМЪТ ЗА УСПЕШНОТО УЧЕНЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Ангелина Калинова
ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТАТИЧНОСТТА В ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕШКА ФИГУРА ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Зорница Иванова
КАКВО ПРАВИ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛЯ КРИСКО ЗА ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Ренета Кръстева
МУЗИКАТА В ЕПОХАТА НА ИНТЕРНЕТ
Елена Петрова
BACKSTAGE РАЗХОДКА НА ЕДИН РОК ФЕСТИВАЛ
Милена Минчева
СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТА ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА В ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
Живка Христова

 

   СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ  Том 3, 2015-2016
Статии
ОПТИМИЗИРАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС ЧРЕЗ ИКТ
Петя Желева
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ИКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС
Елена Гиргинова-Стоянова, Петя Желева
РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ПРИЧИНИ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ
Стелиана Кисьова-Иванова
РАБОТАТА НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ЗА ФОРМИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП В РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Гергана Иванова
ВЛИЯНИЕ НА СТИЛОВЕТЕ НА ОБЩУВАНЕ ВЪРХУ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
Велина Георгиева
УСВОЯВАНЕ ПРАВОПИСА НА ЗВУЧНИТЕ СЪГЛАСНИ В ТРЕТИ КЛАС
Тодорка Иванова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ В 4. КЛАС
Ваня Коева
ФОРМИРАНЕ НА ПРАВОПИСНИ УМЕНИЯ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ – II КЛАС
Мария Гочева
ЗА НОВИТЕ ПОЗИЦИИ НА ДЕТСКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ И ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ
Жана Колева, Невин Ереджебова, Радост Молдованова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ ПОДХОД ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ПРИРОДНАТА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
Габриела Бистрева
МОИТЕ ЛИДЕРИ В ЖИВОТА Мениджмънт на самия себе си
Христо Мартинов
КАКВО Е ДА СИ ЛИДЕР
Димитринка Димова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИРОДО-ХУМАНИСТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ОКОЛНАТА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ПО РОДЕН КРАЙ, ОКОЛЕН СВЯТ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Здравка Стоянова

 

Архив

          

Comments are closed