2013 година

Книги на преподаватели 2013
Област на знанието: Хуманитарни и социални науки

TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES Volume 11, Number 3, 2013
В рубриките Education , Mini Review, Good Practices са публикувани материали от доц. д-р Красимира Мутафчиева, доц. д-р Мария Тенева, проф. д-р Жанета Стойкова, ас. Мариана Павлова, гл.ас. инж. Мима Трифонова, гл.ас. инж. Христомир Зафиров, доц. д-р Ани Златева, ас. Неделина Здравкова, проф. д-р Венетка Кацарска и гл.ас. Златка Желязкова.
Trakia Journal of Sciences се реферира в базата данни Academic Search Complete, поддържана от EBSCO.
Годишник на Педагогически факултет при ТрУ.  Том 12, Стара Загора, 2012 г. ISSN 1312 -286X
В дванадесетото си издание Годишникът на Педагогическия факултет продължава да представя актуални изследователски позиции, визиращи значими за теорията и практиката проблеми.
Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, които проявяват интерес към образователната проблематика.

 

Златева, Ани. Пространството в детската рисунка. Стара Загора, 2013 г.  ISBN 978-954-314-074-9
Познаването на стадиите, през които преминава детската изобразителна дейност е едно от условията за упражняването на адекватна педагогическа намеса при нейното развитие. Намирането на подходящата възраст за запознаване на децата с особеностите на пространственото изграждане на рисунката, с начините на отразяване на пространството в нея  е сравнително неизследван проблем, на разработването на който е посветена представената монография.
Книгата е предназначена за  студентите от педагогическите факултети, изучаващи начална и предучилищна педагогика, както и  за детските и начални учители и учителите по изобразително изкуство.

Георгиева, Стефанка, Милен Димитров, Йорданка Анкова. Теория на музиката. Учебно пособие за студенти от педагогическите специалности. Стара Загора, 2013 ISBN 978-054-314-075-6
Учебното пособие по „Теория на музиката” е предназначено за студентите от всички специалности на Педагогическия факултет. Съдържанието му е в съответствие с тематиката и хорариума на учебния план и включва раздели за въведение в музикалната теория, музикалния синтаксис, форми, жанрове и музикални инструменти. Практикумите и тестовете дават възможност на студентите паралелно с лекционния курс и упражненията периодично да проверяват и самооценяват знанията си.
Георгиева, Стефанка. Игор  Стравински; Аспекти на творческата еволюция. Студии. Стара Загора, 2013 ISBN 978-954-338-065-7
Книгата представя отделни аспекти в творческата еволюция на Игор Стравински – един от класиците в музиката ХХ век. Изследването се базира на материали от личния архив на композитора, проучени в фондация „Паул Захер”, Базел – Швейцария. В него набелязани различни екскурси към художествения му стил, предначертал нови перспективи в развитието на съвременното музикално изкуство. Предназначена е за музиколози и музикални педагози.
Борисова, Таня. Ограмотяване и четене 1.- 4. клас. Стара Загора, 2013 ISBN 978-954-314-077-0
Книгaтa е предназначена за студенти от педагогически специалности и за детски и начални учители, които желаят да научат повече за обучението по ограмотяване, четене и развитие на речта. Съдържат и иновационни моменти за организиране на уроците по български език и литература в началния етап на основната училищна степен, които са ориентиране към изграждане на четивна грамотност у учениците.
Борисова, Таня. Възприемане на текста и развитие на речта чрез четене в 1.- 4. клас. Стара Загора, 2013 ISBN 978-954-314-078-7
Книгaтa е предназначена за студенти от педагогически специалности и за детски и начални учители, които желаят да научат повече за обучението по ограмотяване, четене и развитие на речта. Съдържат и иновационни моменти за организиране на уроците по български език и литература в началния етап на основната училищна степен, които са ориентиране към изграждане на четивна грамотност у учениците.

 

Comments are closed