Студентски алманах / Student Almanac

Актуален брой                    СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ  Том 3, 2015-2016
Статии
ОПТИМИЗИРАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС ЧРЕЗ ИКТ
Петя Желева
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ИКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС
Елена Гиргинова-Стоянова, Петя Желева
РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ПРИЧИНИ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ
Стелиана Кисьова-Иванова
РАБОТАТА НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ЗА ФОРМИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП В РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Гергана Иванова
ВЛИЯНИЕ НА СТИЛОВЕТЕ НА ОБЩУВАНЕ ВЪРХУ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
Велина Георгиева
УСВОЯВАНЕ ПРАВОПИСА НА ЗВУЧНИТЕ СЪГЛАСНИ В ТРЕТИ КЛАС
Тодорка Иванова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ В 4. КЛАС
Ваня Коева
ФОРМИРАНЕ НА ПРАВОПИСНИ УМЕНИЯ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ – II КЛАС
Мария Гочева
ЗА НОВИТЕ ПОЗИЦИИ НА ДЕТСКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ И ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ
Жана Колева, Невин Ереджебова, Радост Молдованова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ ПОДХОД ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ПРИРОДНАТА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
Габриела Бистрева
МОИТЕ ЛИДЕРИ В ЖИВОТА Мениджмънт на самия себе си
Христо Мартинов
КАКВО Е ДА СИ ЛИДЕР
Димитринка Димова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИРОДО-ХУМАНИСТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ОКОЛНАТА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ПО РОДЕН КРАЙ, ОКОЛЕН СВЯТ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Здравка Стоянова

 

Архив

          

Comments are closed