Изпити

График за провеждане на семестриални изпити – магистри
2016/2017 летен семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра –  семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ви семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ви семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 2-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия – 1-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия – 3-ви семестър

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПНУП, специалност ПНУП и специалност НУП.ИКТвНУ

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПНУП, специалност ПНУП 2 семестъра и ПНУП 4 семестъра

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПСН 

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПСН – поправителна сесия
Специална педагогика Логопедпия (ОКС- магистър):
писмен изпит 18.09.2017    устен изпит 25.09.2017

 

Comments are closed