Доктор

В Педагогическия факултет се обучават в образователна и научна степен “доктор” докторанти по специалностите:
05.07.01. – Теория на възпитанието и дидактика.
05.07.04. – Специална педагогика.

Comments are closed