Доктор

В Педагогическия факултет се обучават докторанти в образователна и научна степен “доктор” по специалностите:

Теория на възпитанието и дидактикаквалификационна характеристика               УЧЕБЕН ПЛАН

Методика на обучението по математика в предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степенквалификационна характеристика

 Специална педагогика

Comments are closed