Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2020/2021 година в Тракийски университет

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
ЗИМЕН семестър 2020/2021

от 14 септември 2020 до 23 декември 2020

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс          Практика 3 курс
4 курс          Практика         4 курс                 Преддипломен стаж        
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс    1 курс
2 курс     2 курс
3 курс                                   3 курс

4 курс                 Преддипломна практика

4 курс                  Преддипломна практика
Педагогика на обучението
по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението
по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс  
4 курс  

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ПРИВЕТСТВАМЕ ВИ С ДОБРЕ ДОШЛИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА (ОБЯВЕНА ЗАСЕГА ДО 31.08), НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО, СЪГЛАСУВАНО С РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ВЗЕ РЕШЕНИЕ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – СПЕЦИАЛНОСТИ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“, „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“, „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ ДА СЕ ПРОВЕЖДА В КОМБИНИРАНА ФОРМА – ПРИСЪСТВЕНА И ОНЛАЙН, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ COVID 19.
МОЛЯ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ С ПРИЛОЖЕНИТЕ ГРАФИЦИ, КАКТО СЛЕДВА:
1.НА 24.08. ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ ДА СЕ ЯВЯТ В ДВОРА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ В 8.00 Ч. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ.
2.НА 24.08. СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КУРС ЩЕ ЗАПОЧНАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
– От 9.00 ч. до 12.30 ч. –  ПЪРВА ГРУПА (определена по факултетни номера) (
ТАБЛИЦА 1)
– От 13.30 часа до 17.30 ч. – ВТОРА ГРУПА (определена по факултетни номера) (
ТАБЛИЦА 1)
3.ОТ 25.08. ЗАНЯТИЯТА ЩЕ СЕ ВОДЯТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ГРАФИЦИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО ГРУПИ.
ВАЖНО!
ВСИЧКИ СТУДЕНТИ СА ДЛЪЖНИ ДА НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (МАСКИ, РЪКАВИЦИ И ДР.)!
ДЕКАН НА ПФ:
ПРОФ. Д-Р ТАНЯ БОРИСОВА, Д. Н.

ТАБЛИЦА 1

 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
ЗИМЕН семестър – 2020/2021

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed