График за изпити

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА катедра „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ ОКС „БАКАЛАВЪР“ – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО  (специалност ПНУП и НУПЧЕ)


Държавни изпити на студенти от ОКС БАКАЛАВЪР и ОКС МАГИСТЪР към катедра ПСН 2018/2019

Графици за провеждане на семестриални изпити редовно обучение 2018/2019 летен семестър

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
   3 курс    3 курс
   
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                   1Б курс 1 курс
 2А курс                   2Б курс 2 курс
3 курс 3 курс
   

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

1 курс
2 курс
3 курс

 

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЛЕТЕН семестър) за  студенти задочно обучение 2018/2019

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс    4 курс

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Графици за провеждане на семестриални изпити редовно обучение 2018/2019 зимен семестър

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
   3 курс    3 курс
4 курс 4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                   1Б курс 1 курс
 2А курс                   2Б курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

1 курс
2 курс
3 курс

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЗИМЕН семестър) за  студенти задочно обучение 2018/2019

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс    4 курс

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

 

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПНУП, специалност ПНУП и НУПЧЕ – поправителна

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПСН, специалност Социална педагогика и Специална педагогика

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПСН, специалност Социална педагогика и Специална педагогикапоправителна сесия:

 

 

 

 

Comments are closed