Издания

                  Г О Д И Ш Н И К       Том 13      2016 година
Статии
ДИДАКТИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ – ФАКТОРИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ
Мария Тенева
ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ
Елена Лавренцова
СОЦИАЛИЗАЦИЯ – ЕДНО ТЕКУЩО РАЗБИРАНЕ
Виолета Георгиева
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧНА СРЕДА (НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ)
Румяна Неминска
ЕЗИКОУСВОЯВАНЕТО В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ – ЦЯЛОСТЕН ПРОЦЕС НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕБНАТА СРЕДА
Златка Желязкова
ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРАТИВНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ЕКОЛОГИЧНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ВЪРХУ ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПЕДАГОГИКА
Анна Арнаудова
РАЗВИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ КЪМ ТЕКСТА
Десислава Сидерова
ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ЗА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА
Цвета Делчева, Мариан Делчев
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Галена Терзиева
АКАДЕМИЧЕН ПРОЕКТ „HOMO CREATIVUS 2020” – ЕДНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ФАКУЛТЕТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ
Красимира Мутафчиева
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. Гритченко, Л. Ищенко
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Е.В. Майданик
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
В. М. Чичук
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
О.В. Коробань
USING PODCASTS FOR TEACHING AND LEARNING ENGLISH
O. Sushkevych
УРОВНИ И КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ В США
Я. А. Бойко
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Хоменко Л.Н.

                                  СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ  Том 3, 2015-2016
Статии
ОПТИМИЗИРАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС ЧРЕЗ ИКТ
Петя Желева
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ИКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС
Елена Гиргинова-Стоянова, Петя Желева
РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ПРИЧИНИ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ
Стелиана Кисьова-Иванова
РАБОТАТА НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ЗА ФОРМИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП В РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Гергана Иванова
ВЛИЯНИЕ НА СТИЛОВЕТЕ НА ОБЩУВАНЕ ВЪРХУ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
Велина Георгиева
УСВОЯВАНЕ ПРАВОПИСА НА ЗВУЧНИТЕ СЪГЛАСНИ В ТРЕТИ КЛАС
Тодорка Иванова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ В 4. КЛАС
Ваня Коева
ФОРМИРАНЕ НА ПРАВОПИСНИ УМЕНИЯ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ – II КЛАС
Мария Гочева
ЗА НОВИТЕ ПОЗИЦИИ НА ДЕТСКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ И ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ
Жана Колева, Невин Ереджебова, Радост Молдованова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ ПОДХОД ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ПРИРОДНАТА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
Габриела Бистрева
МОИТЕ ЛИДЕРИ В ЖИВОТА Мениджмънт на самия себе си
Христо Мартинов
КАКВО Е ДА СИ ЛИДЕР
Димитринка Димова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИРОДО-ХУМАНИСТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ОКОЛНАТА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ПО РОДЕН КРАЙ, ОКОЛЕН СВЯТ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Здравка Стоянова

 

   

 

Comments are closed