Strategies and Priorities / Стратегия и приоритети

       The Yearbook of the Faculty of Education is a scientific methodological journal for scientific publications, academic innovations, scientific and practical pedagogical achievements and other significant scientific formats of lecturers and PhD students, which is published once a year. Its publication continues a long-standing tradition of the Faculty of Education to present significant scientific achievements and outline the scientific image of the academic staff of the Faculty. An important fact in the publishing activity of the Faculty of Education is the publication in 2013-2015 of the Journal for Educational Science and Art – a successor of the Yearbook. Its first issue was published in 2013, and the second one – in 2014/15.
     The Yearbook aims to publish the research results of the academic members of the Faculty of Education as well as to stimulate scientific queries and discussions by presenting materials of prominent scholars from the country and abroad in the fields of pedagogy, social sciences and humanities. It strives to present the scientific achievements and development of the academic community of the Faculty of Education at Trakia University, Stara Zagora during the year; promoting new trends, scientific ideas and achievements.
     An important innovation in the publication of the Yearbook is its Application – The Student Almanac. This format implies a clearer, quality connection between the scientific activity and the teaching practice. Thus, it contributes to a higher academic quality of student publications, as well as to a new aspect of the academic education of students. In this sense an important priority of the Yearbook is to attract not only lecturers from other pedagogical faculties in the country but also outstanding students from pedagogical faculties from the country, the Balkan region and other European countries to form a wide international platform for debate and discussions on the current issues of pedagogical science and methodology in various scientific fields, thus helping to build the professional competencies of future teachers. Students' accomplishments in different academic styles of writing and research projects that reflect the achievements of both independent and teacher-supported collaborative work are presented annually in the Student Almanac.
     By changing its role and developing its format the Yearbook of the Faculty of Education hopes to be included in abstracting and indexing databases, which is a prerequisite for validating its quality and scientific value in the educational market.
ISSN 2535-1125  online
     

 

     Годишникът на Педагогическия Факултет е научно-методическо списание за научни публикации, академични иновации, научно-практически педагогически достижения и други значими научни формати на преподаватели и докторанти, който се издава веднъж годишно. С неговото издаване се продължава една многогодишна традиция на Педагогическия факултет за представяне на най-значими научни достижения и формиране на научнопросперитетния образ на академичната колегия на Педагогически факултет. Важен факт от развитието на публицистичната дейност за Педагогически Факултет е, че в периода 2013 – 2015 година, приемник на Годишника е „Списание за образователна наука и изкуство“. Том първи излиза през 2013 г., а том втори – през 2014/15 г.
     Годишникът има за цел да публикува резултатите от научните изследвания на преподавателите от Педагогическия факултет, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени от страната и чужбина в областите на педагогиката, социалната сфера, хуманитаристиката. Има за цел да представи научно-творческите достижения и развитие на  академичната общност в Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора през годината; да популяризира тенденциите, научните идеи и достижения.
     Важен иновационен момент в издаването на Годишника е негово Приложение – Студентски алманах. Този формат предполага по-ясна, качествена връзка между научната дейност и преподавателската практиката. По този начин се работи за по-високо академично качество на студентските публикации, както и се развива в нов аспект академичното обучение на студентите. В този смисъл важен приоритет на Годишника е да привлече като автори не само преподаватели от други педагогически факултети в страната и чужбина, но и изявени студенти от педагогически факултети от страната, балканския регион и други европейски страни, за да оформи широка международна платформа за дебат и дискусии по актуалните проблеми на педагогическата наука, методологията и методиката на научните области, подпомагащи изграждането на професионалните компетентности на бъдещите учители. В Студентския алманах се представят ежегодно постиженията на студентите в различни академични форми на писане, изследователски проекти, които отразяват постиженията от самостоятелната или съвместна с преподаватели научна дейност.
     С промяна на ролята и допълване формáта на Годишника, той се насочва към бази данни за рефериране, което е предпоставка за утвърждаване на неговото качество и научна стойност на образователния пазар.
ISSN 2535-1125  за електронната версия
   

 

 

Comments are closed