Current issue / Актуален брой

   Yearbook of the Faculty of Education          Volume 16              2019

CONTENTS

              Възпитание и обучение
ВЪЗПИТАНИЕТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО
Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПА НА ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНИЯ ЕТАП
Мария Атанасова Бозукова
ЕЛЕМЕНТИ ОТ STEM КОНЦЕПЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 1 – 4 КЛАС
Ангелина Ничева Калинова
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАЗАХСТАНА
Жанна Б. Изтлеуова

             Социална и специална педагогика
СУПЕРВИЗИЯ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА НА АРТТЕРАПИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ
Нели Илиева Бояджиева
МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНИЦИАТИВНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ОБЩУВАНЕ ПРИ ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА
Дияна Паскалева Георгиева
ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ЗА АДАПТИРАНО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
Галена Тодорова Терзиева

          Педагогика на висшето образование
ПРОУЧВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ
Румяна Илчева Неминска
INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING MULTI-SYSTEM LANGUAGES
Sharban M. Maigeldiyeva
ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ КАТО ОСНОВА ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
Ивелина Венциславова Ангелова

 

 

 

Comments are closed