Yearbook of the Faculty of Education / Годишник на ПФ

open access / свободен достъп

Indexing / Индексиране
Strategies and Priorities / Стратегия и приоритети
Scholar requirements / Изисквания за публикуване
Current issue / Актуален брой
Archive / Архив
Editorial board / Редакционна колегия

    

    

                                                                  ПОКАНА
                                                  Уважаеми колеги от академичната общност,

      Редакторският екип на „Годишник на Педагогически Факултет, Тракийски Университет, том ХVII, 2020 г.“ Ви кани да публикувате на страниците на  Годишника свои научни статии, изследователски материали и студии. 
     Призоваваме за Вашето съдействие за популяризиране, мотивиране и подпомагане на студентите и дипломантите да участват и публикуват свои материали при съставянето на Студентския алманах.
Срокове:
  Изпращане на материали – до 30.09.2020 година на e-mail:
     godishnikPF@gmail.com   –  за Годишника на ПФ / Yearbook of the Faculty of Education
     studentalmanach@gmail.com  –  за Студентския алманах / Student Almanac
  Уведомяване на авторите в случай на отказ – до 30.10.2020 г.

 

Comments are closed