История и мисия

       Педагогическият факултет към Тракийски университет е създаден с Постановление на Министерския съвет от 03.07.2002 година (ПМС 135, ДВ бр. 67/12.07.2002 г.). Той е наследник на най-добрите педагогически традиции на страната и града, водещи началото си от Българското възраждане.
     С Решение на НАОА от 27.10.2015 г. Педагогическият факултет получи програмна акредитация на професионално направление "Педагогика" на основание обща оценка 8.83 за пет години.
    С Решение на Постоянната комисия по педагогически науки от 30.06.2015 год. е дадена положителна оценка на Проект за откриване на професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по…" за ОКС Бакалавър по специалност "Педагогика на обучението по информационни технологии" в Педагогически факултет на Тракийски университет.

  Основни приоритети в дейността на факултета са:

      Изграждане на фундамент от педагогически и психологически знания
      Засилено чуждоезиково обучение
      Висока компютърна образованост
      Работа с деца със специални педагогически потребности
      Придобиване на компетентности в областта на етнопедагогиката
      Продължаващо обучение

 

 

 

One Comment:

Leave a Reply