Електронни бази данни

Електронни бази данни,
достъпни от компютрите на Тракийски университет

EBSCO – в достъпа на пълнотекстовите бази са подбрани следните:
Academic Search Complete
Teacher Reference Center
Green File
Health Source
Адрес:http://search.ebscohost.com
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete

                     Ръководство за работа с EBSCO
Science Direct  – пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 мил. статии, 70 мил. резюмета и др.
Адрес: http://www.sciencedirect.com
                    Ръководство за работа с ScienceDirect
Scopus – най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания.
Адрес: http://www.scopus.com
                        Ръководство за работа с SCOPUS
ISI Web of Science – реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки.
Адрес: http://www.webofscience.com
                        Ръководство за работа с ISI Web of Knowledge

                                                   Бази данни със свободен достъп
ERIC (Educational Resource Information Center) – База данни разработена и поддържана от Министерство на образованието на САЩ. Осигурява достъп до над 1,3 милиона записа на публикации в областта на образованието и педагогическите науки. Хронологичният обхват е от 1966 г  до сега.
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – Директория за списания на отворен достъп. Индексира и предоставя информация за свободно достъпни научни списания от цял свят. Целта на DOAJ е да се увеличи видимостта на научните изследвания.
Russian Science Citation Index – Руска национална библиографска база данни Science Citation, натрупала повече от 9 милиона публикации от руски автори, както и информация за цитиране на тези публикации от повече от 6000 руски списания. Тя е мощен аналитичен инструмент, позволяващ оценка на ефективността и ефикасността на научноизследователските институции, учени, нивото на научни списания и т.н.

 

Comments are closed