Правила

               Правила за обслужване на читателите в библиотеката на ПФ
1.Общи положения
Библиотеката на ПФ функционира като академичен информационен център за специализирано библиотечно-библиографско обслужване както на преподаватели, студенти, докторанти и служители на ТрУ, така и на външни лица. Ползването на библиотечния фонд е възможно след регистрирането им като потребители (читатели).
Правилата за обслужване на потребителите са съставени в съответствие с Наредбата за запазване на библиотечните фондове, Типовите правила за обслужване на читателите, Правилникът за устройство и дейност на Университетската библиотека при ТрУ и Правилата за обслужване на читателите в ЦУБ.
2. Регистриране на потребители
Регистрацията се извършва в Заемна служба, след:
2.1. Представяне на:
– документ за самоличност – за преподаватели, служители, докторанти и външни лица;
– документ за самоличност и заверена студентска книжка – за студенти;
2.2. Заплащане на такса за издаване на абонаментна карта съгласно Заповед на Ректора на ТрУ № 48 / 12.09.2008 г. (на основание решение на Академичен съвет на ТрУ –Протокол № 8/08.07.2008г.). Таксата е 6.00 лв. за студенти и 12.00 лв. за външни потребители.
Абонаментната карта е валидна за срок от 12 месеца и дава право за ползване на библиотечно-информационните услуги на ЦУБ и всички факултетни библиотеки.
Абонаментната карта е лична и нейното преотстъпване е забранено.
За ползване на библиотечните услуги за 1 ден се заплаща такса от 1 лв.
При регистрирането потребителите получават информация за видовете услуги и за отговорностите и задълженията, които поемат като ползватели на библиотеката.
3. Права и задължения на потребителите
Всеки потребител има право на следните видове библиотечно-информационни услуги:
– да заема библиотечни ресурси за дома или в читалните на библиотеката;
– да получава библиотечни ресурси от други библиотеки извън гр.Стара Загора, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане за страната и чужбина;
– да получава справки и информация за литература по дадена тема, сведения за определени събития или лица по традиционен или по електронен път;
– да получава указания за ползване на библиотечни каталози и картотеки, на автоматизираните библиотечни системи и бази данни;
– да използва справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно-библиографски фонд, автоматизирани системи и др.
– да използва компютърната техника на библиотеката, предназначена за читатели и пълнотекстовите бази данни, които библиотеката предоставя.
Всеки потребител е длъжен:
– да предоставя на библиотекаря издадената абонаментна карта, за да удостовери правото си на ползване на библиотеката;
– да връща заетите за домашно ползване библиотечни ресурси в срок;
– да ползва библиотечните ресурси внимателно, а тези на хартиен носител да пази чисти и да не поврежда като подчертава текста и прави бележки по него;
– да преглежда заетите библиотечни ресурси при получаването им и ако забележи повреди да уведоми библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ;
– да не нарушава начина на подреждане на библиотечните ресурси на свободен достъп и след ползването им да ги връща на библиотекаря;
– да не преотстъпва на други лица заетите библиотечни ресурси;
– да поправя вредите, причинени на заетия библиотечен ресурс по време на ползването му;
– да съобщава своевременно на библиотекаря за настъпила промяна в адресната си регистрация или в номера на документа за самоличност.
4. Заемане на библиотечни ресурси за домашно ползване
4.1. Потребителите могат да заемат библиотечни ресурси за домашно ползване, както следва:
– студенти: не повече от 5 тома едновременно за срок от 1 месец, с право на презаписване до края на текущия семестър, когато заетия библиотечен ресурс е учебник или учебно помагало;
– преподаватели и докторанти: не повече от 20 тома едновременно за срок 90 дни с еднократно удължаване;
– служители и външни лица: не повече от 5 тома едновременно за срок от 1 месец.
4.2. При заемане на CD или DVD от потребителя се инкасира депозит в размер 10.00 лв.
4.3. Потребителят вписва лично заетите за домашно ползване библиотечни ресурси (автор, заглавие, инвентарен номер) в своята читателска карта и се подписва в уверение на това, че ги е получил. Връщането на заетите библиотечни ресурси се удостоверява с подпис на библиотекаря в индивидуалната карта на читателя.
Индивидуалната читателска карта е писмен документ със стойност на договор между библиотеката и потребителя.
4.4. Потребителите не могат да заемат за дома, съгл. чл. 39 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове следните библиотечни ресурси:
– скъпи и ценни библиотечни материали;
– справочни издания – речници, енциклопедии;
– периодични издания с научна стойност;
– защитени от авторско право непубликувани материали;
– дисертации, дипломни работи;
– библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане.
4.5. Ако потребителят не върне заетия библиотечен ресурс, заплаща обезщетение не по-малко от петкратната му стойност по неговата пазарна цена. Тази санкция не се прилага, ако потребителят замени изгубения материал с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с ново издание на същото заглавие или равностойно по съдържание и цена.
4.6. При напускане на ТрУ (ПФ) потребителят задължително връща всички получени библиотечни ресурси и се отчислява от регистъра на библиотеката. Това се удостоверява с представяне на обходен лист с подпис на библиотекаря, или на служебна бележка от библиотеката с подпис и печат. При неизпълнение на тези условия не се изплаща последната заплата на служителите и преподавателите, а студентите не получават диплома до решаването на проблема.
5. Заемане на библиотечни ресурси от читалните на библиотеката
5.1. В читалните на библиотеката се ползват на свободен достъп библиотечни ресурси от подръчния фонд, справочници, речници, периодични издания, колекции от учебници и учебни помагала, дисертации, дипломни работи и материали, получени чрез междубиблиотечно заемане.
5.2 Заемане на библиотечни ресурси от читалните на библиотеката на ПФ се осъществява чрез попълване на заемна бележка. При връщане на заетите материали библиотекарят унищожава заемната бележка.
5.3. Потребителите имат право да запазват библиотечни ресурси, ползвани в читалнята за срок от 3 дни. Срокът за ползване може да бъде продължен при липса на заявки от други читатели за същите материали.
5.4. Не се разрешава изнасянето на заетите от читалните библиотечни ресурси извън читалните. По преценка на библиотекаря може да се допусне заемане на библиотечен ресурс от читалня за не повече от 2 часа срещу депозит от 20.00 лв. на екземпляр. Забранено е заемане от читалня на дисертации и дипломни работи.
5.5 Не се разрешава внасянето на собствени книги в читалните, както и влизането с ръчен багаж (чанти, сакове и др.)
6. Междубиблиотечно заемане (МЗ)
В системата на МЗ са включени университетски, научни и обществени библиотеки в страната и чужбина. Чрез МЗ могат да се получат за ползване библиотечни ресурси или техни копия, когато липсват във фондовете на библиотеката на ПФ, ЦУБ и библиотеките в гр. Стара Загора. Не се поръчват речници, енциклопедии и справочници.
6.1. Право да ползват услугите по МЗ имат преподавателите, докторантите и студентите от ПФ с валидна абонаментна карта.
6.2. В качеството си на заявител, потребителят попълва:
– поръчка за МЗ по установен образец;
– декларация, в уверение на това, че поема всички разходи по доставката и връщането на библиотечните ресурси.
Всеки потребител има право на не повече от 25 поръчки за календарна година.
6.3. Заявки за услугата, както и заплащането й при доставка на библиотечен ресурс се извършва в Заемна служба. Размерът на заплатената сума се формира от таксата, определена за ползване на библиотечния ресурс от библиотеката-доставчик плюс пощенски разходи.
6.4. Библиотечни ресурси, получени по МЗ се ползват само в читалните на библиотеката за срок 1 месец. Срокът на ползване може да бъде съкратен по решение на библиотеката, която изпраща библиотечните ресурси. Срокът на ползване може да бъде продължен, ако заетият библиотечен ресурс не се търси в момента от друг потребител. Продължаването на срока трябва да се поиска поне 3 дни преди изтичането му.
7. Научно-информационно и справочно-библиографско обслужване
7.1. Потребителите на библиотеката на ПФ получават от библиотекарите както информация за наличните каталози, картотеки, справочно-библиографски апарат и за автоматизираната информационна система на библиотеката – електронен каталог, така и методически указания за тяхното ползване.
7.2.Библиотекарите осигуряват консултации и предоставят подробни указания (в традиционен и електронен вид) за работа с автоматизирани външни бази данни: SpringerLink, EBSCO, ScienceDirect, Scopus, ProQuest, ISI Web of Knowledge и други електронни информационни ресурси – elearningeuropa.info. Такса за външни потребители: до 1 час – 2.00 лв.
7.3.Потребителите могат да получават устна библиографска информация по въпроси в сферата на компетентност на библиотекарите, предвид профила (педагогически) на библиотеката.
7.4. За потребителите на библиотеката на ПФ се изготвят тематични писмени библиографски справки по предварителна заявка. Такса за външни потребители: 5.00 лв. плюс принтиране.
7.5.Библиотекарите осигуряват за потребителите достъп до специализирана информация за новопостъпили книги и периодични издания в библиотеката на ПФ и за нови книги на преподаватели от ПФ (в традиционен вид и чрез сайта на ПФ).
7.6. За потребителите е осигурена (чрез абонамент на библиотеката на ПФ за каталога “Педагогиум”, изд. на БИК по педагогика към НАЦИД) специализирана библиографска информация (в традиционен и електронен вид) за новоизлезли книги, актуални статии, публикувани в периодичните издания и защитени дисертационни трудове.
7.7. Библиотекарите предоставят за ползване информационна база данни, включваща защитени дипломни разработки на студенти, обучавани в бакалавърските и магистърски програми на ПФ.
7.8. Услугите в сферата на научно-информационното обслужване са безплатни за преподаватели, студенти и докторанти в ТрУ. Външните потребители заплащат такса, определена със заповед № 48/08.07.2008 г. на Ректора на ТрУ.
Настоящите правила са приети от Факултетния съвет на ПФ с протокол №18 от 10.06.2013

Comments are closed