За библиотеката на ПФ

                                                 Работно време: понеделник – петък
                                                                от 8.00 до 16.30 ч.

     Библиотеката на ПФ функционира като академичен информационен център за специализирано библиотечно-библиографско обслужване на студенти и преподаватели от ТрУ от 2002 година – годината на създаването на Факултета. Библиотеката на ПФ е пазител и продължител на традициите на създадената още 1961 година библиотека на Института за усъвършенстване на учители, която комплектува през годините богат фонд от научна (предимно педагогическа) литература на български, руски, немски, френски и английски език. Към библиотеката на ПФ функционира Център за европейски езици и култури, изграден на базата на създадения през 1992 година с финансовата и методическа помощ на Британския съвет, София Център за английски език и литература. Центърът разполага със специализирана педагогическа, методическа и справочна литература на английски и френски език, аудио и видео касети, CD и др.
     Библиотеката на ПФ притежава общо 123497 тома библиотечни документи – научна и художествена литература, учебници и учебни помагала, аудиални и аудиовизуални материали, периодични издания, защитени дипломни работи на студенти, обучавани в бакалавърски и магистърски програми на ПФ, автореферати на преподаватели от Факултета, защитили научни степени. Фондът на библиотеката се обновява и обогатява непрекъснато.
Приоритетна област на комплектуване: хуманитарни и социални науки
     Библиотеката на ПФ включва:
          –  книгозаемна;
     – три читални с осигурен свободен достъп до научната периодика и справочната литература, една от които е специализирана към Център за европейски езици и култури;
          – две книгохранилища.
     С оглед по-качествено научно-информационно и справочно-библиографско обслужване на потребителите, библиотеката на ПФ продължава поддържането чрез перманентна актуализация на:
          – каталози: азбучен, систематичен, електронен;
          – картотеки: тематична, персонална и картотека на защитени дипломни работи.
      Библиотечните процеси са автоматизирани чрез програмните продукти „АБ” и „ALICE”. 
      Поддържат се следните бази данни:
         – комплектуване;
         – периодика;
         – информационно обслужване;
         – книгозаемане.

     Тези бази данни се използват в локална мрежа от четири компютъра с включени принтери и копирна машина.
    Библиотеката на ПФ разполага с 40 читателски места, някои от които автоматизирани, с осигурена възможност за ползване на интернет. От средата на 2013 г. в читалнята за студенти функционира работно място за незрящи, оборудвано с компютър и портативна камера за четене.
    От 2012 година чрез компютърната мрежа в библиотеката на ПФ са достъпни външни електронни бази данни.

 

Comments are closed