Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика

 

Адрес:
Катедра Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика.
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
тел: ++359 42 600675; ++359 42 664 223
факс: ++359 42 600705
 
Структура:
 
       Секция Молекулярна и Клетъчна биология с лаборатория за ДНК анализ
       Секция Имунология с лаборатория по Клинична имунология
       Секция Медицинска генетика с лаборатория за Хромозомна диагностика и генетичен мониторинг и скрининг.
 
 
 
 
Академичен състав:
 
секция Молекулярна и клетъчна биология
Ръководител катедра:
 • Проф.д-р. Спаска Анг.Станилова, дбн
        e-mail: stanilova@mf.uni-sz.bg
 
 • Доц. Златка Добрева, дб

        e-mail: zdobreva@mf.uni-sz.bg

 • Доц. д-р. Люба Динева Митева, дб

        e-mail: lmiteva@mf.uni-sz.bg

 • гл. ас. Бончо Григоров Григоров, дх

        e-mail: boncho.grigorov@trakia-uni.bg   

 • Маргарита Минчева Георгиева – техник-химия 
 • Антония Антонова Григорова – биолог
 • Виктория Тенкова Николова – биолог    

      секция Имунология        

 • Доц. д-р Емил Славов Славов, дм

​        e-mail: e_slav67@mf.uni-sz.bg 

 • Проф. Ирена Манолова Манолова, дм

e-mail: imanolova@mf.uni-sz.bg

Списък с научни трудове

 • Румяна Банкова Локова – мед.лаб    

секция Медицинска генетика

 • Доц. д-р. Борислав Николов Попов, дм
  e-mail: dr_b_popov@abv.bg
 • ас. д-р Веселина Христова Петрова-Тачева
  e-mail: vesepetr@abv.bg
 • ​Нели Атанасова Димитрова – биолог

Учебна дейност

 
Академичният състав на катедрата води следните дисциплини:
 
        Задължителни дисциплини за специалност “Медицина”
         Медицинска биология – I курс
         Медицинска генетика – III курс
         Клинична имунология – IV курс
 
       Свободно избираеми дисциплини за специалност “Медицина
         Имуномодулация. Механизъм на действие на растителни имуномодулатори – от I курс до III курс
         Молекулярно-биологични методи в медицината – от I курс до III курс
         Имунодиагностика и имунотерапия на лимфопролиферативни заболявания –IV курс и V курс
         Имунология на бременността
 
      
       Задължителна дисциплина за специалност “Социални дейности
         Биология на развитието с генетика на човека – II курс редовно и задочно обучение
 
       Задължителни дисциплини за специалност “Медицинска сестра”
         Медицинска генетика –IІІ курс
        
       Задължителна дисциплина за специалност “Акушерка”
         Медицинска генетика – IІІ курс
 
       Свободно избираема дисциплина за специалност “Акушерка”
         Имунология – II курс
 
Научна дейност
 
     Направление: Молекулни механизми на регулация и модулация на имунен отговор: Имуномодулаторна активност на С3 свързващия гликопротеин изолиран от Cuscuta europea (C3bgp) и други растителни и бактериални имуномодулатори. Проучване на молекулните механизми при сигналните пътища медииращи имуномодулацията.
 
     Направление: Определяне на имунни комплекси – количествена и качествена характеристика; оценка и прогностично значение. Приложение на CIF – ELISA за определяне на циркулиращи имунни комплекси.
 
     Направление: Проучвания върху функционалните промени в регулацията на имунния отговор чрез определяне на индуцирана цитокинова продукция от периферни кръвни клетки или моноцити след in vitro стимулация при пациенти със заболявания включващи имунна патология (сепсис, силикоза, ХБН, ТАО, злокачествени заболявания). Проучване върху механизмите на апоптоза: влияние на цитокини, имуностимулатори и имуносупресори на апоптозата in vitro.
 
     Направление: Асоциативни проучвания на генни полиморфизми и генетичното предразположение или тежест на различни заболявания при човек.
 
     Направление: Определяне на генната експресия на ниво РНК чрез Real Time PCR и на белтъчно ниво при имуномедиирани и други болести.  Оценка на функционалния ефект на генни полиморфизми върху степента на генна експресия.
 
     Направление: Автоимунитет и автоимунни заболявания. Роля на цитокините в патогенезата на различни автоимунни заболявания – изследване на интрацитоплазмени цитокинови нива чрез флоуцитометричен анализ.
 
     Направление: Имунофенотипизиране на лимфоцитни популации при имунодефицитни, автоимунни заболявания и репродуктивни проблеми. Фенотипизиране на левкози и лимфоми.
 
     Направление: Молекулярнобиологични, цитогенетични и биохимични изследвания на социално значими заболявания. Провеждане на генетичен мониторинг за научни и приложни цели.

 

Comments are closed