Обучение по проект Burnout

Медицински Факултет на Тракийски Университет отправя покана към своите студенти за
участие в обучение по проект „Burnout Education, Normatives and Digital Tools for European
Universities – BENDIt-EU”, Project Nr:2020-1-RO01-KA203-080261.“

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с burnout синдрома
(синдром на прегаряне) в академичните среди. Те ще получат знания за предпоставките за
неговото развитие, неговите фази и симптоми, и ще развият умения за справяне, оказване
на подкрепа и взаимопомощ, профилактика и превенция.

Обучението ще се проведе в Порто, Португалия в периода 14.11-18.11.22 година.
Разходите по пътуване и настаняване ще бъдат поети от ТрУ. Всеки участник ще получи
сертификат за участие в обучението.

Кандидатите могат да заявят своето желание за участие и да получат допълнителна
информация на доц.д-р Дарина Заимова на имейл адрес: dzaimova@googlemail.com
Кандидатурите трябва да бъдат придружени с мотивационно писмо в рамките на една
печатна страница.

Comments are closed