Библиотека

 ➭електронен каталог

Обща информация

Библиотеката към Медицинския факултет е основана през 1984 г. Първоначално фондът ú е 7350 тома, разположен в едно помещение. От 1995 г. тя разполага с 2 големи читални (студентска и преподавателска), една книгозаемна и 7 книгохранилища. Библиотеката извършва услуги, насочени към медицинските специалности, като е осигурена оптимална информационна среда за всички участници в образователния и изследователския процес. Понастоящем, фондът на библиотеката е 42 000 тома. Броят на читателските места е 40, от които 10 са автоматизирани. Добре организиран е вътрешният и международният книгообмен. Библиотеката на Факултета разполага с 16 компютъра, от които 8 са с пълен достъп до Интернет, като към тях са включени и принтери.. Библиотечните процеси са автоматизирани чрез програмен пакет Автоматизирана библиотека (АБ) на фирма РС-ТМ, създаден през 1990 г, който е единственият софтуер за пълна автоматизация на библиотечните процеси, разработен изцяло у нас. Читателите имат достъп до електронния каталог на библиотеката, безплатен достъп до книжните и електронни библиотечни ресурси. Чрез каталогизиране и класифициране на библиотечния фонд се поддържа пълният набор от каталози – азбучен, систематичен, предметен и топографски. Информационното обслужване се осъществява чрез електронни и on line бази данни: EBSCO, ProQuest Medical Library, SpringerLink. От началото на 2009 г. стартира достъп до следните бази данни: Science Direct, Scopus, Embase, ISI Web of Knowledge.

Медицинският факултет, като структурно звено на Тракийски университет, разполага с информационна база, която е част от общоуниверситетската информационна система за обучение и управление на административната и учебната дейност. Университетската компютърна мрежа разполага с високоскоростна Интернет връзка чрез симетричен канал със 100% гарантиран капацитет – 100 Mbit/s, достъпен за всички Факултети. Локалната мрежа на Медицинския факултет обхваща сградите на Деканата и Морфологичния блок и осигурява скорост на трафика за всеки един компютър до 100MB/s. Наличните информационни центрове са в помощ на преподавателите за въвеждане на компютърни програми за обучение и контрол върху знанията на студентите.

 

 

 

 

 

 

Библиотека се намира в сградата на Морфологичен блок на Медицински факултет.
Библиотеката работи всеки ден от 8.00 до 18.00 ч.

 
Заемане на литература
Заемна служба
В заемната служба се осигуряват книги и списания за четене извън библиотеката. Не се разрешава изнасянето на книги и списания от специалния библиотечен фонд. Новите книги, книгите в единични бройки, книги от подръчния фонд, справочни издания и списанията се ползуват единствено в читалните и тяхното изнасяне също не е разрешено.
Работно време:
От понеделник до петък: 8 – 18.00 ч.
Телефон: 042/ 664 401
Обслужване на читатели, които не са служители или с туденти в МФ
Читателите – специалисти и студенти, които не са от МФ-Стара Загора, могат да ползват услугите на библиотеката само в читалните зали. Не се разрешава самостоятелна работа в   Интернет.
Читални зали
В читалните зали на потребителите се осигурява свободен достъп до списания от текущата година и до редица книги, справочници и монографии.
Читалнята за специалисти   разполага с 30 места . 
Студентската читалня разполага с 30 места за студенти от МФ – Стара Загора .
Работно време:
от понеделник до петък: 8-1 8 ч.
 
 
Бази данни
Бази данни, достъпни от читалните на библиотеката
MEDLINE – ( Silverplatter , на компакт-дискове) – по всички проблеми на естествените науки, клиничната медицина,здравеопазването и медицинските аспекти на поведенческите науки (обхваща публикации от 1994 г. до 1998 )
Current Contents on Diskettes – за въпросите от областта на естествените науки като биология, биохимия, биофизика и др – 1996-1999 г. ;
ProQuest Medical Collection Пълни текстове на публикации от над 250 списания за периода от 1995 г. с текуща актуализация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed