Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология”

Адрес:
Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, Тракийски Университет, Медицински Факултет
Ул. “Армейска” № 11, 6000 Стара Загора
Тел: 042 640 096; 042 644 389; 042 644 380; 042 644 437
Факс: 042 600 705
 
Ръководител: 
 
 
Проф. д-р. Мая Владова Гълъбова, дм
 
 
 
Секция по Обща и клинична патология
 

История
Учебна дейност
Научна дейност

 

 

Академичен състав
 
 
 
Проф. д-р. Мая Владова Гълъбова, дм – Ръководител на Катедра
E-mail: maya.gulubova@trakia-uni.bg
 Образование:
 • Висше, Медицинска Академия – София, Медицински факултет, специалност Медицина, 1983
 • Медицинска Академия – София, Медицински факултет, специалност Патологоанатомия – 1988
 Научна степен
 • доктор по медицина – 1999. 
  Докторантура: "Роля на синусоидалните клетки на Ito и pit клетките във фибропластичния процес в черния дроб",
  Научни звания
 • асистент в кат. "Обща и клинична патология", ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – 1984-1989:
 • старши асистент в кат. "Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – 1989-1993,
 • главен асистент в кат. " Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – от 1993
 • доцент по патологоанатомия и цитопатология – 2002 г.
 • професор по патологоанатомия и цитопатология – 2013 г.
 Заемани длъжности през последните 5 години
 • главен асистент в кат. " Обща и клинична патология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – от 1993
 • доцент към същата катедра от 2002 г.
 • ръководител на катедрата по обща и клинична патология и съдебна медицина от 2003 г.
 • професор от 2013 г.
 Научни награди:
 • 2-ра Награда на Falk Symposium, Bucharest, Romania, 4.11.2000 y. за постера“Implication of mast cells and inflammatory mediators in the ethiopathogenesis of chronic ulcerative colitis” – POSTER за откритието SP+ мастоцити;
 • Носител на наградата “Професор Димитър Каданов” за 2003 г., за публикацията “Structural examination of tryptase-, and VIP-positive mast cells in the common bile duct of patients with lithiasis”. Acta Histochem, 2001;103:437-452.
 • 1-ва Награда на Falk Symposium N157, Freiburg, Germany, 10.-11.10.2006 г. за постера“Expression level of VEGF and its association with tumor-infiltrating dendritic cells in primary hepatocellular carcinoma” – POSTER N214 за доказване наличието на различни типове дендритни клетки в чернодробните синусоиди при метастази;
 • 3-та Награда на Falk Symposium N162, Dresden, Germany, 13.-14.10.2007 г. за постера "S-100- and GFAP-positive cells in human liver cirrhosis and in human hepatocellular cancer" – POSTER №91 за доказване наличието на нервни влакна в стромата на хепатоцелуларния карцином
 Езици:
•          английски език – писмено и говоримо
•          руски език – писмено и говоримо
 

     Списък с научни трудове

 

 
 
 
Доц. д-р. Юлиан Руменов Ананиев, дм
e-mail: operation@abv.bg
 
Образование:
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, специалност Медицина -2007
 
Области на професионален интерес:
      имунохистохимия, колоректален карцином, стомашен карцином, прогностични фактори, туморна васкуларизация, възпалителен инфилтрат, мастоцити.
 
 Езици:
·      руски език – говоримо, писмено
·      английски език –говоримо, писмено

 

 
 

ас. д-р. Дияна Колева Прангова

тел: ++359 42 664 369

 

 
Образование:
 • Висше, BМИ – Стара Загора, , специалност Медицина, 1992
 • специалност Патоанатомия и цитопатология – 1998, Медицинска Академия – София, Медицински факултет,
 Научни звания:
 • асистент в кат. "Обща и клинична патология", ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – от 1996:
 Заемани длъжности през последните 5 години:
 • Асистент в кат. “Обща и клин. Патология”, Медицински факултет, Тракийски Университет – от 1996 г.
 • Ст. асистент в кат. “Обща и клин. Патология”, Медицински факултет, Тракийски Университет – от 2006 г.
 Области на професионален интерес:
      Светлинна и ултраструктурна иммунохистохимия, електонна микроскопия, клетки на Ito, екстрацелуларен матрикс, колоректален карцином, дендритни клетки в черния дроб, мастоцити
 
 Езици:
 • английски език – говоримо
 • руски език – писмено и говоримо
 • френски език – говоримо
 
гл. ас. д-р. Кони Иванова, дм
 
ас. др. Мехмед Хаджи
 
експерт биолог Елина Алекс.Александрова, дб
 
Красимира Илиева Динкова – мед.лаб.
 
Павлина Петкова – мед. лаб.
 
Галина Христова – медицински сътрудник
   
   
 
Структура
Биопсична лаборатория; 
Некропсична лаборатория; 
Цитологична лаборатория; 
Имунохистохимична лаборатория;
Лаборатория по имунопатология;
Лаборатория по молекулярна патология
Научно изследователски звена 
– по гастроинтестинална морфология 
– по патология на черния дроб и жлъчните пътища
 
Научно-изследователски направления:
 • Изследване на чернодробните синусоидални клетки (клетки на Ito, pit клетки и дендритни клетки, шванови клетки и пептидергична инервация на синусоида), екстрацелуларен матрикс, интегрини и адхезионни молекули в синусоида, овални клетки в черния дроб; мастоцити, ендокринни клетки и инервация на екстрахепаталните жлъчни пътища; хепатокарциногенеза;
 • Имунохистохимичино изследване на адхезионни молекули (E-cadherin/beta-catenin), дендритни клетки (CD1a, CD83, S-100), антиген-презентиращи клетки (HLA-DR), лимфоцити и макрофаги (CD4, CD8, CD56, CD57, CD68), TGF-beta сигнален път (TGF-beta 1, TGF-beta RII, Smad4, Smad7), в де­белото черво и стомаха на пациенти със злокачествени тумори;
 • Изследване на ендокринните клетки в стомашната лигавица при пациенти със злокачествени тумори, хроничен гастрит и язва на стомаха ( EC , ECL , G , D , S , M , PP и др.) клетки;
 • Изследване на екстрацелуларни матриксни протеини и интегрини в плоскоклетъчния карцином на маточната шийка;
 • Имунохистохимично и ензимно определяне на антиоксидантни и ксенобиотик-метаболизиращи ензими в колоректален карцином и определяне на тяхното прогностично значение за туморната прогресия и терапевтичния отговор;
 • Проучване ролята на генетични полиморфизми на ксенобиотик-метаболизиращи ензими за туморната прогресия и терапевтичния отговор при пациенти с колоректален карцином;
 • Изследване прогностичната роля на туморната васкуларизация и на експресията на адхезионни молекули при колоректален карцином;
 • Флоу-цитометрично изследване на лимфо-моноцитни популации, изолирани от свежа чернодробна и дебелочревна тъкан (CD4, CD8, CD14, CD56, CD83, Foxp3);
 • Имуноензимно изследване (ELISA) на цитокини (IL-10, IL-12, IL-15, TGF-beta) в серум на пациенти с първични тумори на дебелото черво и чернодробни метастази, и в супернатанта от тъканите след извличането на лимфо-моноцитни популации;
 • Изолиране на ДНК от парафинови срези и от свежа тъкан на черен дроб, дебело черво и стомах. Изследване на генетични полиморфизми на някои цитокини (IL-10, IL-12, IL-15, TGF-beta);
 • Изследване на микросателитна нестабилност на карцинома на дебелото черво;
 
Спечелени проекти
Проекти към МОН
 
Тема на проекта:
1.      Имуноморфологично изследване на карцинома на дебелото черво и стомаха и на таргетния орган за метастазиране – черен дроб. Прогностично значение на имунните маркери CD56, алфа-гладкомускулен актин, дезмин, колаген тип IV и ламинин за туморната прогресия и метастазиране.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 3 години (1997-2000 г.)
Финансираща организация: МОН, Проект с договор Л-706/1997 г.
Получена сума: 3 500 000 лв.
 
2.      Изследване ролята на тумор-инфилтриращите лимфоцити, дендритни клетки и някои регулаторни цитокини при развитието на първични и метастатични чернодробни тумори и колоректален карцином.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 3 години (2007-2010 г.)
Финансираща организация: МОН, Проект с договор ВУ-705/2007 г.
Получена сума: 50 000 лв.
 
3.      Проучване значението на генетичния полиморфизъм на ензими участващи в метаболизма на ксенобиотиците и на фактори включени в имунния отговор за туморната прогресия и прогноза при колоректалния карцином.
Ръководител на проекта:
Доц. Татяна Иванова Влайкова, д.б.
Катедра “Химия и биохимия”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 3 години (2005-2009 г.)
Финансираща организация: МОН, Проект с договор ВУ-927/2005 г.
Получена сума: 90 000 лв.
 
Спечелени и изработени научни проекти в ТрУ:
 
 1. Тема на проекта: Роля на адхезионните молекули и мастоцитите за развитието на метастатичния процес в черния дроб
Ръководител на проекта:
Гл.ас. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 2 години (2001-2002г.)
Получена сума: 5000 лв.
 
 1. Тема на проекта: Дендритни клетки в черния дроб. Роля на дендритните клетки и мастоцитите за развитието на колоректалния карцином.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 1 година (2003-2004г.)
Получена сума: 4990.74 лв.
 
 1. Тема на проекта: Имунохистохимичен анализ на тумор-инфилтриращите лимфоцити, макрофаги и дендритни клетки в черния дроб, съдържащ метастази от колоректален и стомашен карцином
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 3 години (2004-2007г.)
Получена сума: 7699.15 лв.
  
 1. Тема на проекта: Прогностично значение на тенасцин и фибронектин и на рецепторите им α9β1 и α5β1 интегрин за развитието на колоректалния карцином и на неговите чернодробни метастази.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 1,5 години (2005-2006г.)
Получена сума: 5803.87 лв.
 
 1. Тема на проекта: Клинични, биохимични, хистологични, имунохистохимични и електронномикроскопски особености на холедоха при пациенти с обструкция на екстрахепаталните жлъчни пътища.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 2,5 години (2006-2007г.)
Получена сума: 5000.00 лв.
  
 1. Тема на проекта: Роля на ангиогенезата и епителната клетъчна адхезия за прогресията на колоректалния карцином
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 1 година (2007-2008г.)
Получена сума: 6000.00 лв.
  
 1. Тема на проекта: Възпалителен инфилтрат и микросателитна нестабилност при колоректален карцином.
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Мая Владова Гълъбова, д.м.
Катедра “Патологоанатомия, съдебна медицина и деонтология и чужди езици”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България
Продължителност на проекта: 2 години (2008-2009г.)
Получена сума: 9100.00 лв.
 
Секция по Съдебна медицина и деонтология
 
 
Адрес: 
Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, Тракийски Университет, Медицински Факултет
Ул. “Армейска” № 11, 6000 Стара Загора
Тел: 042 664 393; 042 664 299; 042 664 335; 042 664 373;
Факс: 042 600 705
 
Академичен състав:
 
Доц. д-р Радостина Митева Димитрова, дм
тел: ++359 042 664 393
           
Образование:
 • Медицински Факултет, Тракийски университет, Стара Загора
 • Медицина, съдебен лекар
 • 1997 – медицина, 2003 г. специалност – съдебна медицина
 Научни звания:
 • асистент в кат. " Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – 1999-2003:
 • старши асистент в кат. " Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – 2003-2009;
 • главен асистент в кат. " Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология ", Медицински Факултет, Тракийски Университет – от 2009;
 • доцент от 2014 г.
 Заемани длъжности през последните 5 години:
 • заместник председател на секцията по Медицина към Съюз на учените, клон Стара Загора, година на заемане – 2008 г.
  Области на професионален интерес:
      сексуално насилие, девственна ципа, дефлорационна щърбина, аногенитална травма, веществени доказателства – семена течност, кръв
 
 Езици:
 •      руски език – писмено и говоримо
 •      английски – говоримо

 

Д-р. Тодор Георгиев Пасев

e-mail: totipass@yahoo.com

Образование:

 

 

 

 • Магистър по медицина – лекар
 • Висш медицински институт – Стара Загора, специалност Медицина – 1994 г.
 Заемани длъжности през последните 5 години:
 • Лекар ординатор в Отделение „Съдебна медицина” при УМБАЛ – Ст. Загора – ЕАД
 • Медицински Факултет, Тракийски Университет, Катедра “Обща, клинична патология и съдебна медицина” – главен специалист, организатор обучение
 Области на професионален интерес:
   експертизи живи лица – пострадали при насилие и ПТП-та, давност за смърт,
  ПТП със смъртни случаи, увреждания с огнестрелно оръжие, скоропостижна смърт.
 
 Езици:
– руски език –  говоримо, писмено
– гръцки език – говоримо, писмено
 

 

 
Пенка Александрова Желева  – лаборант-химик
 
д-р. Пламена Тодорова Ванева – съдеб.документатор
 
 
 
Структура:
Хистологична лаборатория
Лаборатория по веществени доказателства
Лаборатория газов хроматографски анализ
 

Секция по дерматология и венерология

 


Адрес: Тракийски Университет, Медицински факултет, 
Ул. “Армейска” 11, Стара Загора 6000, България
Тел. 042 664 445, 042 600 721
Факс. 042 600 721

 


Сектор по лазертерапия и електрокоагулация
Физиотерапевтичен сектор за фототерапия и хидротерапия
Микологична лаборатория за диагностика на гъбични заболявания
             
 
Академичен състав:

 


Проф. д-р. Евгения Христакиева Христакиева, дм
ръководител секция Дерматовенерология.
E-mail: evgeniya.hristakieva@trakia-uni.bg
ehristakieva@gmail.com
Докторантура: “ Проучвания върху климатотерапията на псориазис и витилиго и ролята на оксидативния стрес в протичането на двете заболявания” 2002
Област на научни интереси: Псориазис, витилиго, атопичен дерматит, алергодерматози, автоимунни заболявания, полово предавани заболявания – Condylomata acuminata , оксидативен стрес и антиоксиданти, фототерапия и климатотерапия, дерматологична геронтология, лазер терапия в дерматологията, фармакоикономически проучвания.

Доц. д-р. Развигор Бориславов Дърленски, дмн

 

д-р. Таня Тенева Ганчева
E-mail: tanya.gancheva@trakia-uni.bg
Област на научни интереси: псориазис, атопичен дерматит, автоимунни булозни дерматози, медикаментозно индуцирани дерматози, нежелани лекарствени реакции с кожни прояви, лазер терапия в дерматологията, клинична микология.
 

гл. ас. д-р. Карен Мануелян

 

ас. д-р. Радостина Делийска

 

 

 

Comments are closed