Утвърдени програми за специализация по Наредба 34/2006г. на МЗ

​​Авиационна медицина

Акушерство и гинекология

Анализ на лекарствените продукти

Анатомия, хистология и цитология

Ангиология

Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)

Анестезиология и интензивно лечение

Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери)

Биофизика

Биохимия (за биохимици, биолози и химици)

Биохимия

Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

Вирусология

Висцерална хирургия

Вътрешни болести

Гастроентерология

Гериатрична медицина

Гръдна хирургия

Детска гастроентерология

Детска дентална медицина

Детска ендокринология и болести на обмяната

Детска кардиология

Дентална клинична алергология

Детска клинична хематология и онкология

Детска неврология

Детска нефрология и хемодиализа

Дентална имплантология​

Дентална образна диагностика

Дентална, орална и лицево – челюстна хирургия

Детска пневмология и фтизиатрия

Детска психиатрия

Детска ревматолотия

Детска хирургия

Ендокринология и болести на обмяната​

Епидемиология на инфекциозните болести

Икономика на здравеопазването

Инфекциозни болести

Кардиология

Кардиохирургия

Клинична алергология

Клинична фармация

Клинична хематология

Клинична химия

Клинична имунология

Клинична лаборатория

Клинична психология

Клинична токсикология

Клинична фармакология и терапия

Козметична (естетична) хирургия

Комунална хигиена

Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене (за лица със степен "бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи")

Кожни и венерически болести

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози)

Лечебни растения и билково дело

Лъчелечение

Лицево-челюстна хирургия

Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

Медицинска биология

Медицинска генетика

Медицинска зоология

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Медицинска паразитология

Медицинска педагогика

Медицинска радиологична физика (за физици и инж​енери)​

Медицинска санитарна физика (за физици и инженери)

Медицинска сестра за социални дейности

Медицинска онкология

Микробиология (микробиолози и биолози)

Микробиология

Неврохирургия

Неонатология

Нервни болести

Нефрология

Нуклеарна медицина

Образна диагностика

Обща дентална медицина

Обща и клинична патология

Обща медицина по Наредба 34 на МЗ

Обща хигиена

Обществено здравеопазване

Оперативно зъболечение и ендодонтия

Операционна и превързочна техника (за медицински сестрио и акушерки)

Орална хирургия

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика

Организация и икономика на фармацевтичното производство

Ортодонтия

Ортопедия и травматология

Очни болести

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

Патофизиология

Педиатрия

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Пневмология и фтизиатрия

Правно регулиране в здравеопазването

Протетична дентална медицина

Професионални болести

Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери )

Психиатрия

Първични здравни грижи(за медицински сестри , фелдшери и акушерки)

Радиобиология (за биолози, физици и химици)

Радиацион​на хигиена​

Радиобиология

Ревматология

Санитарна химия

Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

Социална медицина и обществено дентално здраве

Социална медицина и здравен мениджмънт

Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери)

Спешна медицина

Спешна медицинска помощ (за медицински сестри и фелдшери и акушерки)

Спортна медицина

Съдебна медицина

Съдебна психиатрия

Съдова хирургия

Теоретични основи на медицинската химия

​​​ Технология на лекарствата с биофармация

Токсикология (за биолози, химици, …)

Токсикология за лекари

Токсикология и токсикологичен анализ (фармацевти)

Трансфузионна хематология

Трудова медицина

УНГ-болести

Урология

Фармакология

Физикална и рехабилационна медицина

Физиология

Хигиена на ДЮВ

Хирургия

Хранене и диететика

Comments are closed